Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tjenester for voksne

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Kari Ribberud
Tittel: Fagansvarlig rus og psykisk helsetjeneste
Telefon: 90 89 09 77 
E-post: kari.ribberud@flaa.kommune.no

Samtaler og annen individuell oppfølging

Er et tilbud til deg som på grunn av psykiske vansker, vansker i forhold til bruk av rusmidler og/eller en vanskelig livssituasjon, trenger hjelp og støtte til å mestre hverdagen. Vi kan også gi hjelp til pårørende.

Hva kan vi bistå med?

 • Individuelle samtaler på kontoret eller i hjemmet. Målsettingen avtales med hver enkelt.

 • Veiledning og støtte i dagligdagse aktiviteter i og utenfor hjemmet. Målsettingen er å trene på å mestre hele eller deler av aktivitetene selvstendig. Tjenesten prøver fra 15.9.18 ut en ny organisering, Bo Først, der fokuset er å styrke evnen til å bo i egen bolig. For disse tjenestene fattes det vedtak etter lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen. Søknader avgjøres i tildelingsteam i helse og omsorg. Det gjennomføres kartleggingssamtaler på forhånd.

 • Familiesamtaler, nettverksmøter eller andre samarbeidsmøter.

 • Koordinering av tjenester og formidling til andre kommunale tiltak for eksempel hjemmesykepleie, støttekontakt m.m.

 •  Tjenestene er gratis.

  Henvendelse/søknad: Du trenger ingen formell henvisning fra lege eller skriftlig søknad for å komme i kontakt med oss. Du kan ta kontakt med oss selv, eller noen andre kan gjøre det for deg. Dette kan gjøres muntlig eller skriftlig. Det er utarbeidet et henvendelsesskjema som du eller samarbeidspartnere kan benytte.

  Henvendelsesskjema

Dagsenter i psykisk helsetjeneste

Målet med tilbudet er å skape hygge, trivsel og nye nettverk. Vi møtes i lokalene til psykisk helse i Flå Veksthus, inngang på baksiden av veksthuset. Vi har også noen felles turer i løpet av året. Dagsenteret er åpent for alle, og du/dere er velkommen til å stikke innom.

Åpningstider:  Mandag: 10.00-14.00      Fredag:  10.00-14.00

Dersom noen har behov for transport av helsemessige årsaker/mangel på egne transportmuligheter, kan dette avtales.

Aktivitetsonsdag (tilbudet er midlertidig stengt grunnet smittevernregler)

Målet med tilbudet er å komme sammen og hytte oss samtidig som vi gjør noe nyttig og morsomt. Vi monterer og beiser kasser for Flå Vekst, lager tennbriketter eller andre hobbyartikler. Overskuddet går til velferdsaktiviteter i tjenesten. Vi møtes i lokalene til psykisk helse i Flå Veksthus, inngang på baksiden av Veksthuset. Tilbudet er åpent for alle.

Dersom noen har behov for transport av helsemessige årsaker/mangel på egne transportmuligheter, kan dette avtales.

Ulike kurs/treff

Tilbudene offentliggjøres i tjenesten og/eller på kommunens nettsider.

Bruker og pårørendeperspektiv 

Det er ansatt erfaringskonsulent med bruker og pårørendeerfaring for å bidra til fokus på bruker og pårørendeerfaring og brukermedvirkning. Hun innbyr til lunsj/middag på onsdager. For at alle skal få plass er treffene delt i to faste grupper. Om noen flere har lyst til å være med så kan de ta kontakt med erfaringskonsulent Gro Levorsen på telefon 90 67 55 74. Hun svarer når hun er på jobb. Det er også mulig å sende en forespørsel om å bli med i Facebookgruppen "Vi på Flå".

Behandling i spesialhelsetjeneste 

Rus og psykisk helsetjeneste eller fastlege kan henvise til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder både poliklinisk behandling og legemiddelassistert rehabilitering. Kun fastlege kan henvise til behandling i psykiatrisk poliklinikk eller døgninstitusjon.

Ved legemiddelassistert rehabilitering er bruk av legemidler for eksempel Metadon en del av behandlingsopplegget. Det er en forutsetning for slik rehabilitering at brukeren er i et tiltak som er godkjent av helsedepartementet.

Dersom hjelp utenfor institusjon ikke er tilstrekkelig, kan det henvises til opphold i behandlingsinstitusjon. Kommunen skal følge opp under behandlingsoppholdet gjennom samtaler og ved å legge til rette for andre tiltak. Dette gjelder før, under og etter institusjonsoppholdet.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Pakkeforløpene innføres trinnvis fra 1. januar 2019. Mer informasjon finner du her .

Og her

https://vestreviken.no/helsefaglig/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus

Dersom du har spørsmål om forløpskoordinator i kommunen, kan du ta kontakt med koordinerende enhet, fysioterapeut på telefon 32 05 36 59, eller fagansvarlig for rus og psykisk helsetjeneste, Kari Ribberud, tlf. 90 89 09 77.

Oppfølging av gravide med rusmiddelproblemer

Borgestadklinikken

Familievernet

Familievernkontoret gir tilbud til alle som trenger å snakke om vanskelige forhold i familien. Tilbudet blir gjort til både enkeltpersoner, par, familier, unge og eldre.

For mer informasjon om familievernkontoret

Individuell plan

Er en avtale mellom deg og tjenesteapparatet som skal sikre forpliktende samarbeid mellom deg og de instanser du mottar hjelp fra.

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. En individuell plan er aktuell for alle aldersgrupper.

Hva er en individuell plan?

En individuell plan bør omfatte alle tiltak som du trenger for å kunne leve et aktivt og selvstendig liv, for eksempel helsetjenester, sosiale tjenester, stønader og tiltak i forhold til økonomi, utdanning, arbeid og fritid. Både kommunen og spesialisthelsetjenesten/helseforetak har ansvar for at en individuell plan foreligger. Vanligvis forankres arbeidet med planen i kommunen.

En individuell plan gir ikke rett til tjenester, men den skal bidra til at du får et mer helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud gjennom dokumentasjon av din situasjon og dine behov for tiltak og tjenester.

Hvordan får jeg en individuell plan?

Du selv eller dine pårørende kan henvende dere til kommunen, og spørre om å få en individuell plan. Det er ikke nødvendig å søke om dette. Den tjenesten som du henvender deg til har ansvar for å avklare om du har rett til å få utarbeidet en individuell plan og starte arbeidet med planen.

Hvordan utarbeides en individuell plan?

Som bruker har du en sentral rolle i utarbeidelse, gjennomføring og oppfølging av en individuell plan. Om du ønsker det, kan du velge å få en annen til å delta på dine vegne eller sammen med deg. Du skal samtykke i utarbeidelsen av planen og til at deltakere i arbeidet kan dele informasjon med hverandre.

Kommunen vil i samråd med deg oppnevne en koordinator som har ansvar for framdriften i arbeidet med planen. Koordinatoren vil være din kontaktperson i utarbeidelsen av planen. Dine egne mål og behov er et viktig grunnlag for planen. Sammen med faglige vurderinger danner de grunnlaget for tiltakene i planen.

Flå kommune har tatt i bruk nettbasert Individuell plan, Sampro, som et elektronisk samarbeids- og planverktøy der mange personer og instanser er involvert rundt en person. Verktøyet er godkjent av Datatilsynet, og det er kun du som eier av den individuelle planen og relevante tjenesteytere som har tilgang til planen.

Link til pålogging:
Individuell plan

Lovgrunnlag:
Retten til å få individuell plan er hjemlet i lov om pasient og brukerrettigheter § 2-5, jf. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 7-1. Bestemmelser om individuell plan finnes og i spesialhelsetjenesteloven, lov om psykisk helsevern og lov om sosiale tjenester.

Klage:
Det kan klages over

 • Manglende oppfyllelse av retten til utarbeidelse av individuell plan
 • Manglende mulighet til medvirkning i planarbeidet
 • Manglende oppnevning av ansvarlig tjenesteyter (personlig koordinator)
 • At retten til individuell plan er bare delvis oppfylt

Klage sendes til :

Koordinerende enhet
Flåheimen
Flåheimvegen 10
3539 FLÅ