Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tjenester for voksne

Er et tilbud til deg som på grunn av psykiske vansker, vansker i forhold til bruk av rusmidler og/eller en vanskelig livssituasjon, trenger hjelp og støtte til å mestre hverdagen. Vi kan også gi hjelp til pårørende.

Hva kan vi bistå med?

 • Individuelle samtaler på kontoret eller i hjemmet. Målsettingen avtales med hver enkelt.
 • Veiledning og støtte i dagligdagse aktiviteter i og utenfor hjemmet. Målsettingen er å trene på å mestre hele eller deler av aktivitetene selvstendig. Tjenesten prøver fra 15.9.18 ut en ny organisering, Bo Først, der fokuset er å styrke evnen til å bo i egen bolig.
 • Familiesamtaler, nettverksmøter eller andre samarbeidsmøter.
 • Koordinering av tjenester og formidling til andre kommunale tiltak for eksempel hjemmesykepleie, støttekontakt m.m.
 •  Dagsenteret vårt er åpent to dager i uka og tilbyr sosialt samvær, felles måltid og enkelte turer.
 •  Arbeids og aktivitetsgruppa møtes også to dager i uka. Se egne linker i venstre marg.
 •  Tjenestene er gratis.

Henvendelse/søknad:
Du trenger ingen formell henvisning fra lege eller skriftlig søknad for å komme i kontakt med oss. Du kan ta kontakt med oss selv, eller noen andre kan gjøre det for deg. Dette kan gjøres muntlig eller skriftlig. Det er utarbeidet et henvendelsesskjema som du eller samarbeidspartnere kan benytte.

Henvendelsesskjema

Saksbehandling/tildeling av tjenester:
Ved regelmessig individuell oppfølging over tid (mer enn 1-3 samtaler) fattes det vedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Vanligvis avtaler vi en eller flere kartleggingssamtaler på forhånd.  

Tildeling av tjenester avgjøres i tildelingsteam i helse- og omsorgstjenesten. Teamet møtes annenhver uke.

Henvendelser kan rettes til fagansvarlig Kari Ribberud, telefon 32 05 36 40 eller 90 89 09 77.

Dagsenter i psykisk helsetjeneste

Målet med tilbudet er å skape hygge, trivsel og nye nettverk. Vi møtes i lokalene til psykisk helse i Flå Veksthus, inngang på baksiden av veksthuset. Vi har også noen felles turer i løpet av året. Dagsenteret er åpent for alle, og du/dere er velkommen til å stikke innom.

Åpningstider: Tirsdag:  10.00-14.00      Torsdag:  10.00-14.00

Dersom noen har behov for transport av helsemessige årsaker/mangel på egne transportmuligheter, kan dette avtales.
Henvendelser kan rettes til miljøterapeut Anne Trøstheim, telefon 94 80 05 91.

Arbeid- og aktivitetstilbud

Sitat fra en av deltakerne: «Ansvar er en fin ting….å tildeles en dose ansvar. Det trengs et løft i begynnelsen for å se at en mestrer».

Vedproduksjon, sosialt samvær og varmt måltid. 

Mandag og onsdag fra 11.30-15.00.

Dette er et lavterskeltilbud for personer som har falt ut av ordinære tiltak eller trenger en forsiktig start for å komme i gang. Målsettingen kan være å komme tilbake i arbeidsaktivitet eller å ha noe å fylle dagen med.  Det er også mulig å ha som aktivitet å forberede måltider til arbeidsgruppa. Deltakelse avtales med rus og psykisk helsetjeneste gjennom skriftlig avtale og kan også inngå i samarbeid med NAV.  

Henvendelser kan rettes til miljøterapeut Anita Sæther Hilde, telefon 95 98 09 24, mandag, onsdag, torsdag.

Behandling i spesialhelsetjeneste

Rus og psykisk helsetjeneste eller fastlege kan henvise til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder både poliklinisk behandling og legemiddelassistert rehabilitering.

Ved legemiddelassistert rehabilitering er bruk av legemidler for eksempel Metadon en del av behandlingsopplegget. Det er en forutsetning for slik rehabilitering at brukeren er i et tiltak som er godkjent av helsedepartementet.

Dersom hjelp utenfor institusjon ikke er tilstrekkelig, kan det henvises til opphold i behandlingsinstitusjon. Kommunen skal følge opp under behandlingsoppholdet gjennom samtaler og ved å legge til rette for andre tiltak. Dette gjelder før, under og etter institusjonsoppholdet.

NB: Kun fastlege kan henvise til behandling i psykiatrisk poliklinikk eller døgninstitusjon.

Oppfølging av gravide med rusmiddelproblemer

Ny forskning viser at et rusfritt svangerskap er det beste for barnet.

Er du gravid og trenger råd eller hjelp i forhold til spørsmål om bruk av rusmidler, kan du henvende deg til rus og psykisk helsetjeneste i kommunen. Er du pårørende, arbeider innen helsetjenesten osv. og er bekymret for rusmiddelbruk hos en gravid, kan du også henvende deg til rus og psykisk helsetjeneste.

Borgestadklinikken

Familievernet

Familievernkontoret gir tilbud til alle som trenger å snakke om vanskelige forhold i familien. Tilbudet blir gjort til både enkeltpersoner, par, familier, unge og eldre.

For mer informasjon om familievernkontoret

Individuell plan

Er en avtale mellom deg og tjenesteapparatet som skal sikre forpliktende samarbeid mellom deg og de instanser du mottar hjelp fra.

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. En individuell plan er aktuell for alle aldersgrupper.

Hva er en individuell plan?

En individuell plan bør omfatte alle tiltak som du trenger for å kunne leve et aktivt og selvstendig liv, for eksempel helsetjenester, sosiale tjenester, stønader og tiltak i forhold til økonomi, utdanning, arbeid og fritid. Både kommunen og spesialisthelsetjenesten/helseforetak har ansvar for at en individuell plan foreligger. Vanligvis forankres arbeidet med planen i kommunen.

En individuell plan gir ikke rett til tjenester, men den skal bidra til at du får et mer helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud gjennom dokumentasjon av din situasjon og dine behov for tiltak og tjenester.

Hvordan får jeg en individuell plan?

Du selv eller dine pårørende kan henvende dere til kommunen, og spørre om å få en individuell plan. Det er ikke nødvendig å søke om dette. Den tjenesten som du henvender deg til har ansvar for å avklare om du har rett til å få utarbeidet en individuell plan og starte arbeidet med planen.

Hvordan utarbeides en individuell plan?

Som bruker har du en sentral rolle i utarbeidelse, gjennomføring og oppfølging av en individuell plan. Om du ønsker det, kan du velge å få en annen til å delta på dine vegne eller sammen med deg. Du skal samtykke i utarbeidelsen av planen og til at deltakere i arbeidet kan dele informasjon med hverandre.

Kommunen vil i samråd med deg oppnevne en koordinator som har ansvar for framdriften i arbeidet med planen. Koordinatoren vil være din kontaktperson i utarbeidelsen av planen. Dine egne mål og behov er et viktig grunnlag for planen. Sammen med faglige vurderinger danner de grunnlaget for tiltakene i planen.

Flå kommune har tatt i bruk nettbasert Individuell plan, Sampro, som et elektronisk samarbeids- og planverktøy der mange personer og instanser er involvert rundt en person. Verktøyet er godkjent av Datatilsynet, og det er kun du som eier av den individuelle planen og relevante tjenesteytere som har tilgang til planen.

Link til pålogging:
Individuell plan

Lovgrunnlag:
Retten til å få individuell plan er hjemlet i lov om pasient og brukerrettigheter § 2-5, jf. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 7-1. Bestemmelser om individuell plan finnes og i spesialhelsetjenesteloven, lov om psykisk helsevern og lov om sosiale tjenester.

Klage:
Det kan klages over

 • Manglende oppfyllelse av retten til utarbeidelse av individuell plan
 • Manglende mulighet til medvirkning i planarbeidet
 • Manglende oppnevning av ansvarlig tjenesteyter (personlig koordinator)
 • At retten til individuell plan er bare delvis oppfylt

Klage sendes til :

Koordinerende enhet
Flåheimen
Flåheimvegen 10
3539 FLÅ