Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ekstraordinær næringsstøtte etter statlig krisepakke 3 covid 19

Som en del av krisepakke fase 3 og for å motvirke effektene av «Koronatiltak» har Viken fylkeskommune tildelt næringsfondet i Flå kommune kr.1.000.000,-.

Kommunestyret i Flå har lagt følgende føringer for tildeling av næringsstøtten:

 • Ekstraordinære midler kan tildeles virksomheter, etablererer og andre næringsaktører som er basert og har forretningsadresse i Flå kommune.

 • Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støte til næringsutvikling

 • Tilskudd kan tildeles for tiltak som fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial, og som motvirker negative virkninger av covid-19 utbruddet.

 • Både reiselivsnæring og annen næring kan tildeles økonomisk støtte.

 • Det skal ikke gis direkte sysselsettingsstøtte, direkte driftsstøtte eller til bedrifter i «økonomiske vansker»

Flå kommune ønsker i denne ordningen primært å støtte større tiltak.

 • Følgende tiltak prioriteres:

 • Fellesprosjekter for utvikling av næringslivet i Flå kommune i regi av næringsaktør

 • Støtte til bedrifter som gir:

  • Grunnlag for langsiktig positiv utvikling ift sysselsetting og verdiskaping

  • Kursendring ift etablering av ny næringsvirksomhet

 • Det er positivt for søknaden om den:

  • Styrker sirkulærøkonomi og det grønne skiftet i næringslivet

  • Medfører økt digitalisering

 

 • Regionalforvaltning.no skal brukes både ift søknadsskjema, saksbehandling, registrering av vedtak, utbetaling og rapportering.

 • Tilskuddet skal normalt ikkje overstige 50%, og aldri over75 % av kostnadsoverslag.

 • Inntil 50 % av tildelt tilskudd kan delutbetales når tilsvarende del av tiltaket er fullført.

 • Ved fullføring må det anmodes skriftlig om sluttutbetaling, og det må leveres prosjektregnskap som er attestert av autorisert regnskapsfører sammen med sluttrapport. Tilskudd utbetales forholdsmessig ift tilsagnets andel av kostnadsoverslag.

 • Søknadsfrist settes til 1.oktober.

 • Kommunestyret fatter vedtak om tildeling i første møte etter søknadsfrist.

 • Ny vurdering av ordninga i desember 2020 eller januar 2021, før rapportering til Viken fylkeskommune.

Søknad sendes inn via www.regionalforvaltning.no. Ta kontakt med Kristian Akervold (kristian@flavekst.no) eller tlf 928 08 899 dersom du har spørsmål knyttet til søknaden.