Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Besøksrutine Flåheimen sykehjem

Målgruppe

Alt helsepersonell ved arbeid med alle pasienter 
Til informasjon pårørende/besøkende 

Hensikt

Smittevernrådene som er utarbeidet for de kommunale helse- og omsorgsinstitusjonene har som formål å forebygge at SARS-CoV-2 kommer inn i og sprer seg i institusjonene, uten å begrense beboernes sosiale liv mer enn nødvendig. Det er viktig å legge til rette for besøk, samtidig som det er viktig å unngå at besøkende fører med seg smitte inn på helse- og omsorgsinstitusjoner, særlig der det bor personer i risikogrupper.
Selv om det er utøvd godt smittevern kan det oppstå smittetilfeller. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere denne risikoen i størst mulig grad.

Ansvar

Det er ledelsen, i samarbeid med kommunelegen, som må vurdere om gjeldende råd for besøk ivaretar smittevernet basert på den epidemiologiske situasjonen lokalt, regionalt og nasjonalt.
Leder for sykehjemmet har ansvar for at personalet har nødvendig kjennskap til rutinen, og skal påse at den følges.
Det er den enkelte ansattes ansvar å overholde prosedyren.

Fremgangsmåte

Flå kommune skal i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet tilrettelegge for besøk av pårørende i sykehjem.

Besøkstider

Alle dager klokken 16:00 - 20:00

Hvor ofte kan beboer ha besøk?

Hver beboer kan ha to besøk i uka. Besøket kan vare inntil 2 timer.  Dette for å sikre rettferdig fordeling for alle beboere, og samtidig ivareta smittevern.

I forkant av besøk

Fysiske besøk må avklares med institusjonen i forkant. De besøkende må forberedes på gjeldende rutiner og smittevernrådene følges. Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges.

Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19 kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen.

Pårørende eller andre som er i hjemmekarantene eller har luftveissymptomer, skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes. For mer informasjon se Helsedirektoratets anbefalinger for vurdering av besøk. Ved unntak må smittevernrådene i avsnittet «Råd når personer med luftveissymptomer eller i hjemmekarantene unntaksvis får komme på besøk» følges (nedenfor).

Pårørende tar kontakt med sykehjemmet for avtale om besøk. Kontaktperson er sykepleiervakt institusjon. Telefon 475 18 308. 

Ved avtale om besøk skal det stilles følgende spørsmål (se vedlagte skjema som skal fylles ut):

o Er du/dere mistenkt for eller har påvist Covid 19?
o Har du/dere hatt Covid-19? Hvor lenge siden siste symptomer?
o Har du/dere luftveissymptomer?
o Har du/dere vært i kontakt med noen påvist/mistenkt med Covid-19?
o Har du/dere vært i utlandet de siste 10 dager?

Besøk hos beboer uten Covid-19

Besøk kan gjennomføres i beboers rom, eller utendørs i hagen.

Sykehjemmet har ikke tilgjengelig eget besøksrom.

• Besøkende melder seg til avtalt tid på telefon til sykehjemmet. Det skal henge oppslag ved hovedinngangen om telefonnummer besøkende skal benytte. Telefonnummer Sykepleiervakt institusjon 475 18 308
• En ansatt (besøksvert) tar imot de besøkende ved hovedinngangen Flåheimen. Besøksverten skal sikre at:
o Det føres besøksprotokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende. (vedlegg).
o At besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
o Besøkende følges direkte til og fra rommet og ikke oppholder seg i fellesarealer.
o Informere om at det holdes minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere enn den de besøker
o Informere om at det også bør holdes minst 1 meter avstand til den de besøker. Berøring kan finne sted (holde i hånda), men en bør prøve å unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt (klemming)
Gaver/blomster
• Beboer kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette bil forebygge indirekte kontaktsmitte.

Mat/kaffe
• Det vil ikke bli servert mat eller drikke til besøkende fra sykehjemmet. Dersom besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte sykehjemmets kjøkken.

Når besøket er slutt
• Før besøkende forlater området gir de beskjed til Sykepleiervakt institusjon 475 18 308, som følger besøkende ut.
• Beboer bør utføre håndhygiene når besøkende forlater rommet.
• Besøkende informeres om at dersom de får symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smittesporingen.
• Besøksprotokollen arkiveres i beboerens journalmappe.

Rengjøring
• Etter hvert besøk skal alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket har foregått (eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), rengjøres eller desinfiseres.

Råd når personer med luftveissymptomer eller i hjemmekarantene unntaksvis får komme på besøk.

En ansatt må møte den besøkende ved ankomst og sørge for at vedkommende:
• utfører håndhygiene og får instruksjon om å ta på munnbind korrekt.
• beholder munnbindet på under hele besøket.
• holder 2 meters avstand til beboere og ansatte i institusjonen, fordi den besøkende har luftveissymptomer eller er i hjemmekarantene.
• går direkte til og fra besøks/pasient/beboerrom og ikke oppholder seg i fellesarealer.

Hvis den ansatte ikke kan holde anbefalt avstand til den besøkende, for eksempel må inn i besøks/pasient/beboerrommet, skal følgende beskyttelsesutstyr benyttes: kirurgisk munnbind, frakk med lange armer, hansker og øyebeskyttelse.

Besøk hos beboer med sannsynlig eller bekreftet Covid-19

• Besøkende melder seg til avtalt tid på telefon til sykehjemmet. Det skal henge oppslag ved hovedinngangen om telefonnummer besøkende skal benytte. Telefonnummer Sykepleiervakt institusjon 475 18 308
• Besøk må skje i isolatet hvor beboer med covid-19 oppholder seg.
• Besøksverten tar imot de besøkende ved ankomst og det bør vurderes om besøksverten er tilstede under hele besøket, for å sikre at alle:
o utfører håndhygiene når de går inn i sykehjemmet.
o holder minst 1 meters avstand til andre beboere og ansatte i institusjonen.
o går direkte til og fra isolatet og ikke oppholder seg i fellesarealer.
o utfører håndhygiene når de forlater isolatet.
• Den besøkende må få veiledning av den ansatte i riktig bruk og av-/påkledning av følgende beskyttelsesutstyr før de går inn i isolatet og når besøket er ferdig.:
o kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR)
o frakk med lange ermer
o hansker
o øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir).
• Antall besøkende begrenses til 2, slik at nødvendig avstand til andre kan opprettholdes. Besøket begrenses til en varighet av 30 minutter.
• Dersom besøksverten ikke er tilstede under hele besøket skal besøkende, før de forlater isolatet, kontakte Sykepleiervakt institusjon 475 18 308
• Etter hvert besøk skal kontaktpunkter som dørhåndtak o.l. rengjøres med vanlige rengjøringsmidler, eller desinfiseres med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel.
• Besøksvert fører protokoll over besøkende. Vedlegg 5.1.1

Tjenester og besøk av eksterne aktører

Det bør gjøres lokale vurderinger om smitterisiko ved at eksterne tjenesteytere opprettholder tilbudet ved institusjonen. Smitterisiko må veies opp mot grad av behov for tjenesten. Hvis tjenestene eller tilbudene gjennomføres, må det skje i tråd med gjeldene forskrifter, nasjonale smittevernråd, smittevernrutiner i institusjonen og veiledere for tjenesten.
Kravene til tjenesteytende personell står i covid-19-forskriften.
For helsepersonell som utfører tjenester i institusjonen (eks. fotterapeuter og fysioterapeuter) gjelder smittevernfaglige råd for helsepersonell med én-til-én kontakt, i tillegg til institusjonens egne smittevernrutiner.
Frisørvirksomhet og lignende som ikke er helsetjeneste må gjennomføres i tråd med smittevernråd for virksomheter med én-til-én-kontakt.
For mer informasjon til hjelp i vurderinger rundt besøk av eksterne aktører se veileder for besøk fra Helsedirektoratet.

Referanser

Helsedirektoratet. (2020, mai 27). Besøk i helse og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering.
Hentet fra webområde for helsedirektoratet:
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/besok-i-helse-og-omsorgsinstitusjoner-og-tiltak-mot-sosial-isolering

Helsedirektoratet. (2020, 04 04). Koronavirus - beslutninger og anbefalinger - Veileder.
Hentet fra www.fhi.no: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/kommunehelsetjenesten-og-tannhelsetjenesten