Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Renovasjon

Interkommunal renovasjonsordning

Hallingdal har interkommunal renovasjonsordning, denne blir admistrert av Hallingdal Renovasjon

Hallingdal Renovasjon

Roppemoen avfallsmottak

Åpningstider
Tlf: 32 08 61 10
Roppemoen, Flå GPS: 60.399167,9.550278

Mandag stengt
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag 09.00 - 18.00
Fredag 08.30 - 15.30
Lørdag 10.00 - 14.00
Søndag stengt

NB! Alt avfall fra husholdninger levert med personbil med eller uten henger leveres gratis til lokalt avfallmottak på Roppemoen. 

Lokalt avfallsmottak - Hallingdal Renovasjon IKS, avdeling Flå,  på Roppemoen Roppemoen ligger 6 km sør for Flå sentrum. Avkjøring fra Rv 7 mot Roppemoen Industriomrområde. For at alle skal kunne levere avfall som ikke blir tatt med i den vanlige renovasjonen er det opprettet lokalt avfallsmottak. Til mottaket kan det leveres jernskrap, bygg-/rivningsavfall, hageavfall, spesialavfall, elektroavfall og kjøleskap m.m.

Hageavfall
Hageavfall som kvist og løv kan kastes på Gulsvikskogen grovfyllplass, nøkkel lånes ut av servicekontoret på Veksthuset.

Spesialavfall
Alle husstander skal ta vare på spesialavfall. Leveres lokalt avfalsmottak, Roppemoen. Kostnad med levering av spesialavfall er lagt inn i renovasjonsgebyret.

Eksempel på spesialavfall:

 • olje og oljeprodukt fra bil, redskap og utstyr
 • maling, lim, lakk, trykkfarge o.l.
 • løsemiddel
 • batterier med retursymbol og startbatteri
 • plantevernmiddel og bekjempelsesmiddel mot skadedyr
 • vaskemiddel, flekkfjerningsmiddel, bilvedlikeholdsmiddel o.l.
 • hobbykjemikalier, fotokjemikalier o.l.
 • lysrør og sparepærer

Forskrift

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall

Når er septiktanken din tømt?

HUSK at du kan gå inn på Internett og sjekke dette: ”Septik 24” har lagt ut deler av sin abonnentdatabase på Internett. Dette er nå tilgjengelig for alle.
Gå inn på følgende Internettside:
septik24.no

Velg "min tank" og skriv inn kommune. Deretter kan du søke på ditt gnr. og bnr. og vil få fram en del informasjon om tanken din, bl.a.:

 • Hvem som er renovatør i kommunen hvor du bor.
 • Kontaktinformasjon til kommune og eventuelt interkommunalt selskap
 • Når septiktanken din skal tømmes neste gang.
 • Når septiktanken din sist ble tømt.
 • Hvor stor septiktanken din er.
 • Hvilken type septiktank du har.
 • Ev. feil og mangler ved anlegget

Næringsavfall

Alle bedrifter/foretak er selv ansvarlig for å håndtere eget avfall. Dette betyr at alle bedrifter må inngå avtale med godkjent renovasjonsselskap for levering av avfallet.

Dette gjelder alle foretak; enkeltmannsforetak, DA, ANS, AS, organisasjoner og foreninger. 

Bedriftene/foretakene er selv ansvarlig for å dokumentere at avfallet blir tatt hånd om på godkjent måte, denne dokumentasjonen omfatter:

 • Avtale med godkjent renovasjonsselskap

 • Dokumentasjon for levert avfall (skrives ut av renovasjonsselskapet)

Det er ikke tillatt å benytte kommunale containere til næringsavfall. Disse er forbeholdt husholdningsavfall og bruken av disse av bedrifter førere til økte kostnader for private abonnenter.

I Hallingdal og Krødsherad er det flere firmaer som tar i mot eller tilbyr henting av næringsavfall.

Tre firmaer driver mottak for næringsavfall:

 • Hallingdal Renovasjon IKS

 • Magnus Narum AS

 • Sundbrei Transport AS

I Hallingdal og Krødsherad er det flere lokale firma som tilbyr avtale om henting av næringsavfall:

Alfabetisk de mest brukte:

 • Brøto Transport AS

 • Dybsjord Graveservice AS

 • Halllingdal Conteinerservice AS

 • Hemsedal Maskinlag AS

 • Kjetil Jegleim AS

 • Magnus Narum AS

 • Retura Val-Hall AS

 • Sundbrei Transport ANS

Næringsdrivende som har avtale med Retura Val-Hall AS kan selv levere mindre mengder avfall til Hallingdal Renovasjon IKS sine avfallsmottak. Større mengder må leveres til hovedanlegget i Kleivi. Større mengder kvist og hageavfall leveres primært til slamkomposteringsanlegget på Torpo i Ål.

For mer informasjon: Hallingdal Renovasjon - Næringsavfall

Kilde: Hallingdal Renovasjon IKS 

 

Farlig avfall

Dersom det oppstår mer enn 1 kg farlig avfall i året hos foretaket, skal dette deklareres og leveres til godkjent mottak eller renovatør. Det er mulig å levere farlig avfall til Roppemoen avfallsmottak. Farlig avfall er eksempelvis:

 • Olje og oljeprodukt

 • Plantevernmidler og uvasket emballasje

 • Maling, lim, lakk, osv.

 • Batterier

 • Lysrør og sparepære

Alt farlig avfall skal deklareres før levering.
Det er nå innført elektronisk deklarering av farlig avfall, for mer informasjon se: www.avfallsdeklarering.no

Leveringsmuligheter i Flå
For næringer i Flå er det mulig å levere mindre mengder næringsavfall til avfallsmottaket på Roppemoen, forutsatt avtale med Retura Val-Hall AS eller Hallingdal Renovasjon IKS.

Ved levering til Roppemoen avfallsmottak er det foretakets ansvar å sørge for at det mottas kvittering for levert avfall.  Kvittering for levert avfall er dokumentasjon på riktig håndtering av avfallet.

Det er også mulig å samarbeide om avfallslevering, men det må fremdeles dekkes med en avtale mellom partene. Således kan naboer dele avfallsdunk og leveringskostnader for næringsavfallet.

Bedrifter som leier lokaler kan ha avtale om levering av næringsavfall i leiekontrakten og det er da utleier som har kontrakt for levering av det samlede avfallet fra lokalene.

Hva er næringsavfall:
Spesielt i enkeltmannsforetak kan skillet mellom hva som er næringsavfall og hva som er husholdningsavfall være diffust. Regelen er at alt avfall produsert av foretaket skal regnes som næringsavfall. Dette omfatter også foretak som ikke regnes som aktive, men fremdeles bruker og vedlikeholder utstyr som er registrert i foretaket, for eksempel traktor.

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Flå kommune, Buskerud.

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall

Informasjon om renovasjonsavgifter

Flå kommue har hatt en gjennomgang av vårt avgiftsregister. I den forbindelse er det registrert en god del bygg som tidligere ikke har vært i avgiftsregisteret. Det er derfor lagt inn renovasjonsavgift for disse byggene.

Komunen har i denne forbindelse mottatt henvendelser om dette og ønsker å belyse hvilke regler som gjelder for dette

Informasjonsskriv