Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Planer under behandling

Offentlig høring: Regulering av gang-/sykkelveg langs Fv. 203 fra Flå st. til Heie

Rådmannen i Flå kommune har i delegert vedtak av 15.12.2017, i medhold av PBL §12-10, lagt ut forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs FV 203 fra Flå stasjon til Heivegen til offentlig høring.

Reguleringsarbeidet for gang/-sykkelveg langs Fv. 203, fra Flå st. til Heimoen i Flå kommune startet opp i 2013. Varsel om oppstart av planarbeidet ble sendt ut til berørte grunneiere, naboer og offentlige instanser med brev datert 15.1.2013. På samme tid ble det satt annonse i lokalavisen «Hallingdølen». Frist for merknader var 15.2.2013. Materialet ble presentert for kommunestyret 30.5.2013 og det ble avholdt orienteringsmøte med berørte grunneiere 4.9.2013.

Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak AS v/ arealplanlegger Allan Hjort Jørgensen. Oppdragsgiver er Flå kommune.

Planbeskrivelse

Reguleringsplan

Reguleringsbestemmelser

Gang- og sykkelveg - vedtak om utleggelse til offentlig høring

Formålet med reguleringsplanen er å regulere en sammenhengende gang- og sykkelveg på ca. 1,3 km langs fylkesveg 203 fra Flå stasjon til avkjøring Heivegen. Etter gjennomføringen vil strekningen ikke lengre defineres som farlig skoleveg. Det er fokusert på trafikksikkerhet og brukervennlige løsninger

Planområdet ligger langs fylkesveg 203 øst for Hallingdalselva. Reguleringsplanen er avgrenset til de arealer langs fylkesvegen som blir berørt av tiltaket.

Den regulerte g/s-vegen er vist i kommunedelplanen for Flå tettsted, vedtatt av kommunestyret 18.2.2010.

Høringsfristen var 5.februar 2018 - Planen er nå under behandling.

Varsel - om igangsetting av arbeid med detaljregulering av Gulsvik - Hallingporten i Flå kommune

Det igangsettes arbeid med detaljregulering av Gulsvik Hallingporten i tråd med PBL § 12-8. Det er Flå kommune som er forslagstiller for plansaken. Søndergaard Rickfelt er konsulent for arbeidet.

Varselsbrev - Gulsvik - Hallingporten i Flå kommune

Eventuelle opplysninger og innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes Søndergaard Rickfelt AS, I brevpost eller epost: firmapost@sras.no     Med kopi til: Flå Kommune Sentrumsvegen 24, 3539 Flå eller epost: postmottak@flaa.kommune.no     

Spørsmål kan rettes til epost: firmapost@sras.no  

Høringsfristen var 25. mai 2018. Planen er nå under behandling.

Varsel -  om igangsetting av arbeid med detaljregulering av Flå renseanlegg

Det varsles om igangsetting av arbeid med detaljregulering av Flå renseanlegg i tråd med § 12-8. Det igangsettes arbeid med detaljregulering av Flå renseanlegg i tråd med PBL § 12-8. Det er Flå kommune som er forslagstiller for plansaken. Søndergaard Ricfelt er konsulent for arbeidet.

Varselsbrev - Flå renseanlegg

Eventuelle opplysninger og innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes Søndergaard Rickfelt AS, I brevpost eller epost: firmapost@sras.no    Med kopi til: Flå Kommune Sentrumsvegen 24, 3539 Flå eller epost: postmottak@flaa.kommune.no   

Spørsmål kan rettes til epost: firmapost@sras.no  

Høringsfristen var 25. mai 2018. Planen er nå under behandling.

Offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for Turufjell

I samsvar med plan- og bygningsloven av 2008 § 17-4 legges forslag til utbyggingsavtale ut til offentlig ettersyn. Avtalen mellom Turufjell AS og Flå kommune omfatter teknisk infrastruktur i samsvar med vedtatt områdereguleringsplan for Turufjell, vedtatt 17.8.2017, og detaljreguleringsplan for omlegging av Heivegen, vedtatt 22.2.2018.

Skisse til utbyggingsavtale Turufjell

Utbyggingsavtale Turufjell - utleggelse til offentlig høring

Utbyggingsavtale Turufjell - endelig utgave 

Høringsfristen var 11. juni 2018. Planen er nå under behandling.