Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Planer under behandling

Melding planvedtak i Flå kommune - detaljreguleringsplan omlegging av Heivegen

Flå kommunestyre har i møte den 22.2.2018, sak 6/18, vedtatt Detaljreguleringsplan for omlegging av Heivegen på gnr/bnr:11/3 m.fl. i Flå kommune.

Planområdet ligger nord for Fv. 203 og sør for Heimoen byggefelt. Planområdet er på ca. 63 daa. Planen avgrenses av Heielva i øst og Heimoen byggefelt mot nord. Møt sør setter jernbanen og fylkesveg 203 grensen.

Planen legger til rette for en omlegging av Heivegen forbi Heimoen byggefelt. Den nye vegtraseen vil starte rett etter jernbanekulvert og knytte seg til eksisterende Heiveg øst for Heimoen boligfelt. Det er også regulert inn gangveg fra FV 203, under jernbanen og til eksisterende adkomstveg til Heimoen. Bakgrunnen for planen er at det i forbindelse med utbygging av fritidsområder i områdeplan for Turufjell er et rekkefølgekrav at vegen forbi Heimoen skal legges om. Dette for å lette tilkomsten til området og rute trafikken forbi Heimoen byggefelt.

Planbeskrivelse

Detaljplan

Reguleringsbestemmelser

Saksutskrift

For ovennevnte vedtak gjelder:
Kommunestyrets vedtak kan i henhold til PBL §12-12, jfr. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til Klima- og miljødepartementet.
Fristen var 13. april - Planen er nå under behandling 

Begrenset høring – søknad om mindre endring av reguleringsplan for Sørbølfjell

Hallingkonsult AS har på vegne av Sørbølfjell AS v/ Fridtjof Ristvedt fremmet søknad om mindre endring av reguleringsplan for en del av detaljreguleringsplan for Sørbølfjell, planid: 615_2012003 i Flå kommune.

Flå kommune har i vedtak 27.2.2018 vedtatt å legge planen ut på begrenset høring.

Endringene det søkes om framkommer i vedtaket og vedlagte dokumenter:

Regulering - Offentlig ettersyn - Forslag til detaljreguleringsplan for Øvre Kollen gbnr 18/19 m.fl

Rådmannen har den 27. april 2017, etter delegasjon, vedtatt at følgende forslag til detaljreguleringsplan skal legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens §12-10:

Forslag til detaljreguleringsplan for Øvre Kollen gbnr. 18/19 m.fl Planområdet ligger nordvest i Flå kommune i Stavnsmarka. Planområdet er omlag 90 daa. Innenfor planens avgrensning er det 14 bebygde hyttetomter og to tidligere fradelte tomter som ikke er bebygd.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse og tilhørende infrastruktur. Det er ønske om å fortette eksisterende byggeområde for hytter med totalt 12 selveiertomter. Nye tomter skal tilknyttes felles renseanlegg (R1) nordvest i planområdet. Renseanlegget vil bli dimensjonert slik at eksisterende hytter i planområdet kan tilknyttes.

Arealet som ønskes regulert er i kommuneplanens arealdel vist som fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse. Området er ikke regulert tidligere.

Planforslaget består av følgende dokumenter: Plankartet med tilhørende bestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse, VA-plan, merknader.

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

ROS-analyse

Merknader

Vann og avløpsplan

Frist for merknader til reguleringsforslaget var 10. juni 2017 - Planen er nå under behandling.

Områdereguleringsplan for Turufjell, gbnr: 9/6, 9/9, 10/9

Planområdet er på ca. 13.700 dekar og ligger sørvendt til i hellinga nord-nordøst for Flå sentrum. Nedre delene ligger på ca 475 moh., og de øvre delene ligger på ca 980 moh. Innenfor planområdet ligger blant annet toppene Trøgadisnatten og Kristnatten, samt flere småtjern som Kvilartjern, Olatjern og Svarttjern.

 Planforslaget åpner for en utbygging av ca. 2000 enheter fritidsbebyggelse. I tillegg kommer ca. 50 enheter som er godkjent i tidligere planer innenfor planområdet. I planen er 210 tomter og sentralområde for fritids- og turistformål detaljert, mens det er krav om utarbeidelse av detaljplan for de øvrige byggeområdene før det kan gis løyve til tiltak.
Videre legger planen til rette for skianlegg, kommunaltekniske anlegg, renovasjonsanlegg, masseuttak, avløpsanlegg, lager, veg, parkering og grøntområder.

Planforslaget omfatter konsekvensanalyser/utredninger for en rekke temaer.

1. Plankart

2. Utsnitt av detaljerte omårder

3. Reguleringsbestemmelser

4. Planbeskrivelser

5. Landskapsanalyse

6. Virkning av utbyggingsplanene

7. Turufjell, naturverdier og konsekvensutredning

8. Friluftslivkartlegging del 1 Turufjell

9. Energinotat

10. Turufjell trafikkanalyse

11. Nedbør, resipient, geologi og avløp

12. VA-plan Turufjell byggetrinn 1

13. VA-plan Turufjell - Kart

14. Overvann Turufjell

15. Raport fra arkeologisk registrering

16. Samlede merknader til planprogram og oppstartsvarsel

17. Støyrapport

Utleggelse til offentlig høring - vedtak

Frist for merknader til områdereguleringsplanen var 1. juni 2017 - Planen er nå under behandling.

Melding om planvedtak i Flå kommunestyre - Områdereguleringsplan for Turufjell i Flå kommune

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Flå kommunestyre i møte den 17.08.2017, sak 57/17, følgende områdereguleringsplan:

Områdereguleringsplan for Turufjell i Flå kommune. Områdeplanen for Turufjell omfatter et område på ca. 13.700 dekar som ligger nord-nordøst for Flå sentrum, fra ca 475 til 980 moh. Planen åpner for en utbygging av ca. 2000 enheter fritidsbebyggelse. I tillegg kommer ca. 50 enheter som er godkjent i tidligere planer innenfor planområdet.

I planen er 210 fritidstomter og sentralområdet detaljert, mens det er krav om utarbeidelse av detaljplan for øvrige byggeområder. I sentralområde kan det settes opp bygninger i forbindelse med fritids- og turistformål og fritidsbebyggelse. Videre legger planen til rette for skianlegg, kommunaltekniske anlegg, renovasjonsanlegg, masseuttak, avløpsanlegg, lager, veg, parkering og grøntområder. I områdene ved Olaseter LNF2_26 er bestemmelsene i kommuneplanens arealdel videreført.

Under finnes plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse med KU og planvedtak. Dersom noen ønsker kopi av delrapporter som er beskrevet i planbeskrivelsen ber vi dere ta kontakt med kommunen.

Planbeskrivelse med KU - Områdeplan Turufjell

Områdeplan Turufjell plankart - hovedkart

Områdeplan Turufjell plankart - utsnittskart

Reguleringsføresegn områdeplan Turufjell

Saksutskrift - Områdereguleringsplan Turufjell - kommunestyrets sluttbehandling 

For ovennevnte vedtak gjelder: Kommunestyrets vedtak kan i henhold til PBL §12-12, jfr. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til Klima- og miljødepartementet. Eventuelle klager sendes skriftlig til Flå kommune, 3539 Flå, epost: postmottak@flaa.kommune.no  innen 15. september 2017

Høringsfrist var 15.september 2017 - Planen er nå under behandling. 

Detaljreguleringsplan for leilighetsbygg ved Flå kirke

Flå kommunestyre har i møte den 21.9.2017, sak 66/17, vedtatt Detaljreguleringsplan for leilighetsbygg ved Flå kirke, gnr/bnr: 24/102 i Flå kommune.

Planområdet ligger øst for Flå kirke og er på ca. 3,6 dekar. Reguleringsplanen ligger innenfor kommunedelplan for Flå tettsted. Planforslaget legger til rette for oppføring av leilighetsbygg. Maks. tillatt bruksareal (BRA) er satt til 3500 m2. Høydebestemmelsene er tilpasset ny bebyggelse på 3 etasjer, og tillatt gesimshøyde ≤ c+154,0 som gir brutto etasjehøyde på ca 3,0 meter.

Reguleringsplankart

Bestemmelser

Saksutskrift - Detaljreguleringsplan for leilighetsbygg ved Flå kirke

For ovennevnte vedtak gjelder: Kommunestyrets vedtak kan i henhold til PBL §12-12, jfr. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til Klima- og miljødepartementet.

Høringsfristen var 25. oktober 2017 - Planen er nå under behandling.

Offentlig høring: Forslag til detaljreguleringsplan for omlegging av Heivegen, GBNR: 11/3 m.fl. Flå kommune

Rådmannen i Flå kommune har i delegert vedtak av 10.10.2017, i medhold av PBL §12-10, lagt ut forslag til detaljreguleringsplan for omlegging av Heivegen, gbnr: 11/3 m.fl  til offentlig høring.

Reguleringsarbeidet for Omlegging av Heivegen – gbnr: 11/3 m.fl. i Flå kommune startet vinteren 2017. Varsel om oppstart ble sendt naboer og offentlige instanser 7.3.2017 og varslet med annonse i Hallingdølen 11.3.2017. Frist for merknader var 18.4.2017. Planforslag ble oversendt Flå kommune 20.9.2017.

Planforslaget er utarbeidet av Arkitekthagen AS v/ Torstein Haug Hagen, på vegne av Turufjell AS.

Formålet med planen er omlegging av Heivegen forbi Heimoen byggefelt. Det skal også reguleres inn gangveg fra FV 203 mot Heimoen. Bakgrunnen for planen er at det i forbindelse med utbygging av fritidsområder i områdeplan for Turufjell er et rekkefølgekrav at vegen forbi Heimoen skal legges om. Dette for å lette tilkomsten til området og rute trafikken forbi Heimoen byggefelt

Planområdet ligger nord for Fv. 203 og sør for Heimoen byggefelt. Planområdet er på ca. 63 daa. Planen avgrenses av Heielva i øst og Heimoen byggefelt mot nord. Møt sør setter jernbanen og fylkesveg 203 grensen.

Planområdet ligger innenfor Kommunedelplan for Flå tettsted 2009-2021 der arealbruken er LNF, erverv, areal til jernbane, vegareal, restriksjonsområde, jernbane, hovedveg/samleveg.

Planforslaget består av følgende dokumenter:

Plankart, 20.9.2017

Reguleringsbestemmelser, 20.9.2017

Planbeskrivelse, 10.10.2017

ROS-analyse, 21.8.2017

Merknader til varsel om oppstart

Vurdering av vegtrafikkstøy, Sweco, 20.3.2017

Trafikkanalyse, Asplan viak, 30.3.2017 

Høringsfristen var 24. november 2017 - Planen er nå under behandling.

Detaljreguleringsplan for Øvre Kollen gnr/bnr 18/19 m.fl i Flå kommune

Melding om planvedtak Flå kommunestyre har i møte den 7.12.2017, sak 96/17, vedtatt Detaljreguleringsplan for Øvre Kollen gnr/bnr:18/19 m.fl. i Flå kommune.

Planområdet ligger nordvest i Flå kommune i Stavnsmarka og er omlag 90 daa.

Området er ikke regulert tidligere, men det ligger 16 tidligere fradelte hyttetomter innenfor planområdet. Reguleringsplanen legger til rette for for fritidsbebyggelse og tilhørende infrastruktur. Eksisterende byggeområde for hytter kan fortettes med totalt 12 nye selveiertomter. Nye tomter skal tilknyttes felles renseanlegg (R1) nordvest i planområdet.

Detaljregulering av området saksfremstilling

Plankart Øvre Kollen

Reguleringsbestemmelser  Øvre Kollen

Vedtak kommunestyret 7.12.2017 - Detaljreguleringsplan for Øver Kollen

Høringsfristen var 15. januar 2018 - Planen er nå under behandling.

Offentlig høring: Regulering av gang-/sykkelveg langs Fv. 203 fra Flå st. til Heie

Rådmannen i Flå kommune har i delegert vedtak av 15.12.2017, i medhold av PBL §12-10, lagt ut forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs FV 203 fra Flå stasjon til Heivegen til offentlig høring.

Reguleringsarbeidet for gang/-sykkelveg langs Fv. 203, fra Flå st. til Heimoen i Flå kommune startet opp i 2013. Varsel om oppstart av planarbeidet ble sendt ut til berørte grunneiere, naboer og offentlige instanser med brev datert 15.1.2013. På samme tid ble det satt annonse i lokalavisen «Hallingdølen». Frist for merknader var 15.2.2013. Materialet ble presentert for kommunestyret 30.5.2013 og det ble avholdt orienteringsmøte med berørte grunneiere 4.9.2013.

Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak AS v/ arealplanlegger Allan Hjort Jørgensen. Oppdragsgiver er Flå kommune.

Planbeskrivelse

Reguleringsplan

Reguleringsbestemmelser

Gang- og sykkelveg - vedtak om utleggelse til offentlig høring

Formålet med reguleringsplanen er å regulere en sammenhengende gang- og sykkelveg på ca. 1,3 km langs fylkesveg 203 fra Flå stasjon til avkjøring Heivegen. Etter gjennomføringen vil strekningen ikke lengre defineres som farlig skoleveg. Det er fokusert på trafikksikkerhet og brukervennlige løsninger

Planområdet ligger langs fylkesveg 203 øst for Hallingdalselva. Reguleringsplanen er avgrenset til de arealer langs fylkesvegen som blir berørt av tiltaket.

Den regulerte g/s-vegen er vist i kommunedelplanen for Flå tettsted, vedtatt av kommunestyret 18.2.2010.

Høringsfristen var 5.februar 2018 - Planen er nå under behandling.