Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Planer under behandling

Regulering - Offentlig ettersyn - Forslag til detaljreguleringsplan for Øvre Kollen gbnr 18/19 m.fl

Rådmannen har den 27. april 2017, etter delegasjon, vedtatt at følgende forslag til detaljreguleringsplan skal legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens §12-10:

Forslag til detaljreguleringsplan for Øvre Kollen gbnr. 18/19 m.fl Planområdet ligger nordvest i Flå kommune i Stavnsmarka. Planområdet er omlag 90 daa. Innenfor planens avgrensning er det 14 bebygde hyttetomter og to tidligere fradelte tomter som ikke er bebygd.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse og tilhørende infrastruktur. Det er ønske om å fortette eksisterende byggeområde for hytter med totalt 12 selveiertomter. Nye tomter skal tilknyttes felles renseanlegg (R1) nordvest i planområdet. Renseanlegget vil bli dimensjonert slik at eksisterende hytter i planområdet kan tilknyttes.

Arealet som ønskes regulert er i kommuneplanens arealdel vist som fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse. Området er ikke regulert tidligere.

Planforslaget består av følgende dokumenter: Plankartet med tilhørende bestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse, VA-plan, merknader.

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

ROS-analyse

Merknader

Vann og avløpsplan

Frist for merknader til reguleringsforslaget var 10. juni 2017 - Planen er nå under behandling.

Områdereguleringsplan for Turufjell, gbnr: 9/6, 9/9, 10/9

Planområdet er på ca. 13.700 dekar og ligger sørvendt til i hellinga nord-nordøst for Flå sentrum. Nedre delene ligger på ca 475 moh., og de øvre delene ligger på ca 980 moh. Innenfor planområdet ligger blant annet toppene Trøgadisnatten og Kristnatten, samt flere småtjern som Kvilartjern, Olatjern og Svarttjern.

 Planforslaget åpner for en utbygging av ca. 2000 enheter fritidsbebyggelse. I tillegg kommer ca. 50 enheter som er godkjent i tidligere planer innenfor planområdet. I planen er 210 tomter og sentralområde for fritids- og turistformål detaljert, mens det er krav om utarbeidelse av detaljplan for de øvrige byggeområdene før det kan gis løyve til tiltak.
Videre legger planen til rette for skianlegg, kommunaltekniske anlegg, renovasjonsanlegg, masseuttak, avløpsanlegg, lager, veg, parkering og grøntområder.

Planforslaget omfatter konsekvensanalyser/utredninger for en rekke temaer.

1. Plankart

2. Utsnitt av detaljerte omårder

3. Reguleringsbestemmelser

4. Planbeskrivelser

5. Landskapsanalyse

6. Virkning av utbyggingsplanene

7. Turufjell, naturverdier og konsekvensutredning

8. Friluftslivkartlegging del 1 Turufjell

9. Energinotat

10. Turufjell trafikkanalyse

11. Nedbør, resipient, geologi og avløp

12. VA-plan Turufjell byggetrinn 1

13. VA-plan Turufjell - Kart

14. Overvann Turufjell

15. Raport fra arkeologisk registrering

16. Samlede merknader til planprogram og oppstartsvarsel

17. Støyrapport

Utleggelse til offentlig høring - vedtak

Frist for merknader til områdereguleringsplanen var 1. juni 2017 - Planen er nå under behandling.