Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Planer under behandling

Regulering - Offentlig ettersyn - Forslag til detaljreguleringsplan for Øvre Kollen gbnr 18/19 m.fl

Rådmannen har den 27. april 2017, etter delegasjon, vedtatt at følgende forslag til detaljreguleringsplan skal legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens §12-10:

Forslag til detaljreguleringsplan for Øvre Kollen gbnr. 18/19 m.fl Planområdet ligger nordvest i Flå kommune i Stavnsmarka. Planområdet er omlag 90 daa. Innenfor planens avgrensning er det 14 bebygde hyttetomter og to tidligere fradelte tomter som ikke er bebygd.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse og tilhørende infrastruktur. Det er ønske om å fortette eksisterende byggeområde for hytter med totalt 12 selveiertomter. Nye tomter skal tilknyttes felles renseanlegg (R1) nordvest i planområdet. Renseanlegget vil bli dimensjonert slik at eksisterende hytter i planområdet kan tilknyttes.

Arealet som ønskes regulert er i kommuneplanens arealdel vist som fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse. Området er ikke regulert tidligere.

Planforslaget består av følgende dokumenter: Plankartet med tilhørende bestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse, VA-plan, merknader.

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

ROS-analyse

Merknader

Vann og avløpsplan

Frist for merknader til reguleringsforslaget var 10. juni 2017 - Planen er nå under behandling.

Områdereguleringsplan for Turufjell, gbnr: 9/6, 9/9, 10/9

Planområdet er på ca. 13.700 dekar og ligger sørvendt til i hellinga nord-nordøst for Flå sentrum. Nedre delene ligger på ca 475 moh., og de øvre delene ligger på ca 980 moh. Innenfor planområdet ligger blant annet toppene Trøgadisnatten og Kristnatten, samt flere småtjern som Kvilartjern, Olatjern og Svarttjern.

 Planforslaget åpner for en utbygging av ca. 2000 enheter fritidsbebyggelse. I tillegg kommer ca. 50 enheter som er godkjent i tidligere planer innenfor planområdet. I planen er 210 tomter og sentralområde for fritids- og turistformål detaljert, mens det er krav om utarbeidelse av detaljplan for de øvrige byggeområdene før det kan gis løyve til tiltak.
Videre legger planen til rette for skianlegg, kommunaltekniske anlegg, renovasjonsanlegg, masseuttak, avløpsanlegg, lager, veg, parkering og grøntområder.

Planforslaget omfatter konsekvensanalyser/utredninger for en rekke temaer.

1. Plankart

2. Utsnitt av detaljerte omårder

3. Reguleringsbestemmelser

4. Planbeskrivelser

5. Landskapsanalyse

6. Virkning av utbyggingsplanene

7. Turufjell, naturverdier og konsekvensutredning

8. Friluftslivkartlegging del 1 Turufjell

9. Energinotat

10. Turufjell trafikkanalyse

11. Nedbør, resipient, geologi og avløp

12. VA-plan Turufjell byggetrinn 1

13. VA-plan Turufjell - Kart

14. Overvann Turufjell

15. Raport fra arkeologisk registrering

16. Samlede merknader til planprogram og oppstartsvarsel

17. Støyrapport

Utleggelse til offentlig høring - vedtak

Frist for merknader til områdereguleringsplanen var 1. juni 2017 - Planen er nå under behandling.

Melding om planvedtak - Detaljregulering Reinsjøfjell Vest

Flå kommunestyre har i møte den 22.6.2017, sak 56/17, vedtatt Detaljregulering Reinsjøfjell Vest, gnr/bnr:18/176 m.fl. i Flå kommune.

Planområdet ligger innenfor eksisterende Reguleringsplan for Reinsjøfjell hytteområde. Den delen som nå omreguleres har et areal på ca 120 daa. Reguleringsplanen innebærer enkelte justeringer av vegnett og tomtegrenser, samt 7 nye tomter i forhold til tidligere plan, slik at totalt antall hyttetomter blir 36 i den nye planen.

Saksutskrift - Detaljregulering for del av Reinsjøfjell hytteområde

Reguleringsbestemmelser

Plankart

Frist for merknader til detaljregulering Reinsjøfjell Vest var 1. august 2017 - Planen er nå under behandling.

Leilighetsbygg ved Flå kirke - begrenset høring

Vi viser til tidligere forslag til reguleringsplan for leilighetsbygg ved Flå kirke, gbnr: 24/102 i Flå kommune.

Som følge av innsigelse til planforslaget har Flå kommune, sammen med planlegger, utarbeidet et revidert planforslag datert 19.6.2017.

Planforslaget innebærer at nytt leilighetsbygg reduseres til 3 etasjer og antall leiligheter reduseres fra 39 til 36. Tillatt gesimshøyde ≤ c+154,0. Byggets høyde fra bakkenivå blir etter dette ca. 9 meter. Videre innebærer planforslaget at plasseringen av dagens veg beholdes som den er i dag. Bygget er derfor trukket noen lenger vekk fra gravlund, slik at avstanden mellom gravlund og hovedbygg er 12 meter. Som følge av redusert høyde på bygget og endret plassering er det utarbeidet nye solstudier.

Revidert planforslag består av følgende dokumenter:

A-001 Situasjonsplan

A-002 Solstudie

A-003 Solstudie

A-100 P-kjeller

A-101 Plan 1. Etasje

A-102 Plan 2. og 3. Etasje

A-301 Snitt A

A-401 Fasade sør-vest og nord-vest

A-402 Fasade nord-øst og sør-øst

Arealberegning

Bestemmelser

Reguleringsplankart


Planforslaget sendes på begrenset høring til Den Norske kirke og naboer som har klaget på opprinnelig forslag til reguleringsplan. Som følge av at vegens plassering er endret i forhold til overordnet plan, sendes planforslaget også til Statens vegvesen. 
Høringsfrist var 20.august 2017 - Planen er nå under behandling. 

 

Melding om planvedtak i Flå kommunestyre - Områdereguleringsplan for Turufjell i Flå kommune

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Flå kommunestyre i møte den 17.08.2017, sak 57/17, følgende områdereguleringsplan:

Områdereguleringsplan for Turufjell i Flå kommune. Områdeplanen for Turufjell omfatter et område på ca. 13.700 dekar som ligger nord-nordøst for Flå sentrum, fra ca 475 til 980 moh. Planen åpner for en utbygging av ca. 2000 enheter fritidsbebyggelse. I tillegg kommer ca. 50 enheter som er godkjent i tidligere planer innenfor planområdet.

I planen er 210 fritidstomter og sentralområdet detaljert, mens det er krav om utarbeidelse av detaljplan for øvrige byggeområder. I sentralområde kan det settes opp bygninger i forbindelse med fritids- og turistformål og fritidsbebyggelse. Videre legger planen til rette for skianlegg, kommunaltekniske anlegg, renovasjonsanlegg, masseuttak, avløpsanlegg, lager, veg, parkering og grøntområder. I områdene ved Olaseter LNF2_26 er bestemmelsene i kommuneplanens arealdel videreført.

Under finnes plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse med KU og planvedtak. Dersom noen ønsker kopi av delrapporter som er beskrevet i planbeskrivelsen ber vi dere ta kontakt med kommunen.

Planbeskrivelse med KU - Områdeplan Turufjell

Områdeplan Turufjell plankart - hovedkart

Områdeplan Turufjell plankart - utsnittskart

Reguleringsføresegn områdeplan Turufjell

Saksutskrift - Områdereguleringsplan Turufjell - kommunestyrets sluttbehandling 

For ovennevnte vedtak gjelder: Kommunestyrets vedtak kan i henhold til PBL §12-12, jfr. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til Klima- og miljødepartementet. Eventuelle klager sendes skriftlig til Flå kommune, 3539 Flå, epost: postmottak@flaa.kommune.no  innen 15. september 2017

Høringsfrist var 15.september 2017 - Planen er nå under behandling. 

 

Høring - Trafikksikkerhetsplan Flå kommune

Forslag til trafikksikkerhetsplan for Flå kommune for perioden 2018-2022.

Forslag trafikksikkerhetsplan 2018-2022

Høringsfrist 20.oktober 2017 - Planen er nå under behandling.

 

Melding om planvedtak i Flå kommunestyre

Flå kommunestyre har i møte den 21.9.2017, sak 66/17, vedtatt Detaljreguleringsplan for leilighetsbygg ved Flå kirke, gnr/bnr: 24/102 i Flå kommune.

Planområdet ligger øst for Flå kirke og er på ca. 3,6 dekar. Reguleringsplanen ligger innenfor kommunedelplan for Flå tettsted. Planforslaget legger til rette for oppføring av leilighetsbygg. Maks. tillatt bruksareal (BRA) er satt til 3500 m2. Høydebestemmelsene er tilpasset ny bebyggelse på 3 etasjer, og tillatt gesimshøyde ≤ c+154,0 som gir brutto etasjehøyde på ca 3,0 meter.

Reguleringsplankart

Bestemmelser

Saksutskrift - Detaljreguleringsplan for leilighetsbygg ved Flå kirke

For ovennevnte vedtak gjelder: Kommunestyrets vedtak kan i henhold til PBL §12-12, jfr. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til Klima- og miljødepartementet.

Høringsfristen var 25. oktober 2017 - Planen er nå under behandling.

Melding om planvedtak i Flå kommune

Flå kommunestyre har i møte den 18.5.2017, sak 44/17, vedtatt Detaljreguleringsplan for HV15 Vardefjell i Gulsvikfjellet, gbnr: 29/5 i Flå kommune.

Planområdet HV15 Vardefjell ligger helt nord i Gulsvikfjellet, fra ca. 900-1100 moh, og utgjør totalt ca. 1649 daa.

Planen legger til rette for oppføring av private fritidsboliger, nye veianlegg, parkering, mulig skianlegg, skiløyper, tursti, brygger og grønnstruktur.

I planområdet for HV15 er det godkjent 150 nye tomter. I tillegg er 10 tomter i eksisterende reguleringsplan for HV9 innlemmet i og omarbeidet i planforslaget for HV15. En av disse tomtene er omregulert til næringsområde.

Detaljreguleringsplan for HV15

Reguleringsbestemmelser for HV15

Saksutskrift - Detaljreguleringsplan for HV15 i Vardefjell - Høgevarde 

For ovennevnte vedtak gjelder: Kommunestyrets vedtak kan i henhold til PBL §12-12, jfr. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til Klima- og miljødepartementet.

Høringsfristen var 3. november 2017 - Planen er nå under behandling.