Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Planer under behandling

Regulering - Offentlig ettersyn - Forslag til detaljreguleringsplan for Øvre Kollen gbnr 18/19 m.fl

Rådmannen har den 27. april 2017, etter delegasjon, vedtatt at følgende forslag til detaljreguleringsplan skal legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens §12-10:

Forslag til detaljreguleringsplan for Øvre Kollen gbnr. 18/19 m.fl Planområdet ligger nordvest i Flå kommune i Stavnsmarka. Planområdet er omlag 90 daa. Innenfor planens avgrensning er det 14 bebygde hyttetomter og to tidligere fradelte tomter som ikke er bebygd.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse og tilhørende infrastruktur. Det er ønske om å fortette eksisterende byggeområde for hytter med totalt 12 selveiertomter. Nye tomter skal tilknyttes felles renseanlegg (R1) nordvest i planområdet. Renseanlegget vil bli dimensjonert slik at eksisterende hytter i planområdet kan tilknyttes.

Arealet som ønskes regulert er i kommuneplanens arealdel vist som fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse. Området er ikke regulert tidligere.

Planforslaget består av følgende dokumenter: Plankartet med tilhørende bestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse, VA-plan, merknader.

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

ROS-analyse

Merknader

Vann og avløpsplan

Frist for merknader til reguleringsforslaget var 10. juni 2017 - Planen er nå under behandling.

Områdereguleringsplan for Turufjell, gbnr: 9/6, 9/9, 10/9

Planområdet er på ca. 13.700 dekar og ligger sørvendt til i hellinga nord-nordøst for Flå sentrum. Nedre delene ligger på ca 475 moh., og de øvre delene ligger på ca 980 moh. Innenfor planområdet ligger blant annet toppene Trøgadisnatten og Kristnatten, samt flere småtjern som Kvilartjern, Olatjern og Svarttjern.

 Planforslaget åpner for en utbygging av ca. 2000 enheter fritidsbebyggelse. I tillegg kommer ca. 50 enheter som er godkjent i tidligere planer innenfor planområdet. I planen er 210 tomter og sentralområde for fritids- og turistformål detaljert, mens det er krav om utarbeidelse av detaljplan for de øvrige byggeområdene før det kan gis løyve til tiltak.
Videre legger planen til rette for skianlegg, kommunaltekniske anlegg, renovasjonsanlegg, masseuttak, avløpsanlegg, lager, veg, parkering og grøntområder.

Planforslaget omfatter konsekvensanalyser/utredninger for en rekke temaer.

1. Plankart

2. Utsnitt av detaljerte omårder

3. Reguleringsbestemmelser

4. Planbeskrivelser

5. Landskapsanalyse

6. Virkning av utbyggingsplanene

7. Turufjell, naturverdier og konsekvensutredning

8. Friluftslivkartlegging del 1 Turufjell

9. Energinotat

10. Turufjell trafikkanalyse

11. Nedbør, resipient, geologi og avløp

12. VA-plan Turufjell byggetrinn 1

13. VA-plan Turufjell - Kart

14. Overvann Turufjell

15. Raport fra arkeologisk registrering

16. Samlede merknader til planprogram og oppstartsvarsel

17. Støyrapport

Utleggelse til offentlig høring - vedtak

Frist for merknader til områdereguleringsplanen var 1. juni 2017 - Planen er nå under behandling.

Melding om planvedtak - Detaljregulering Reinsjøfjell Vest

Flå kommunestyre har i møte den 22.6.2017, sak 56/17, vedtatt Detaljregulering Reinsjøfjell Vest, gnr/bnr:18/176 m.fl. i Flå kommune.

Planområdet ligger innenfor eksisterende Reguleringsplan for Reinsjøfjell hytteområde. Den delen som nå omreguleres har et areal på ca 120 daa. Reguleringsplanen innebærer enkelte justeringer av vegnett og tomtegrenser, samt 7 nye tomter i forhold til tidligere plan, slik at totalt antall hyttetomter blir 36 i den nye planen.

Saksutskrift - Detaljregulering for del av Reinsjøfjell hytteområde

Reguleringsbestemmelser

Plankart

Frist for merknader til detaljregulering Reinsjøfjell Vest var 1. august 2017 - Planen er nå under behandling.

Leilighetsbygg ved Flå kirke - begrenset høring

Vi viser til tidligere forslag til reguleringsplan for leilighetsbygg ved Flå kirke, gbnr: 24/102 i Flå kommune.

Som følge av innsigelse til planforslaget har Flå kommune, sammen med planlegger, utarbeidet et revidert planforslag datert 19.6.2017.

Planforslaget innebærer at nytt leilighetsbygg reduseres til 3 etasjer og antall leiligheter reduseres fra 39 til 36. Tillatt gesimshøyde ≤ c+154,0. Byggets høyde fra bakkenivå blir etter dette ca. 9 meter. Videre innebærer planforslaget at plasseringen av dagens veg beholdes som den er i dag. Bygget er derfor trukket noen lenger vekk fra gravlund, slik at avstanden mellom gravlund og hovedbygg er 12 meter. Som følge av redusert høyde på bygget og endret plassering er det utarbeidet nye solstudier.

Revidert planforslag består av følgende dokumenter:

A-001 Situasjonsplan

A-002 Solstudie

A-003 Solstudie

A-100 P-kjeller

A-101 Plan 1. Etasje

A-102 Plan 2. og 3. Etasje

A-301 Snitt A

A-401 Fasade sør-vest og nord-vest

A-402 Fasade nord-øst og sør-øst

Arealberegning

Bestemmelser

Reguleringsplankart


Planforslaget sendes på begrenset høring til Den Norske kirke og naboer som har klaget på opprinnelig forslag til reguleringsplan. Som følge av at vegens plassering er endret i forhold til overordnet plan, sendes planforslaget også til Statens vegvesen. 
Høringsfrist var 20.august 2017 - Planen er nå under behandling.