Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer/Høringer

Melding planvedtak i Flå kommune - detaljreguleringsplan masseuttak ved Sprentjern

Flå kommunestyre har i møte den 31.5.2018, sak 27/18, vedtatt Detaljreguleringsplan for masseuttak ved Sprentjern på gnr/bnr: 10/352 m.fl. i Flå kommune.

Reguleringsplan for masseuttak ved Sprentjern, del av gbnr: 10/352, legger til rette for uttak av masse, samt areal for lager og vann- og avløpsanlegg. Planen ligger innenfor områdereguleringsplanen for Turufjell, mellom Vesleåi og Sprentjern, ca 3 km nord for Flå sentrum. Planområdet er på ca 39 daa.

Arealdisponeringen framgår av plankartet. Planområdet er på ca 39 daa. Planen omfatter formålsgrensen i overordnet plan i tillegg til et belte på 35 meter som vegetasjonsskjerm rundt uttaket, samt et lite område i forbindelse med omlegging av vegen inn til uttaksområdet. Reguleringsplanen legger opp til at område BKB-BSM/BVA/BL kan benyttes til masseuttak, lager og vann- og avløpsanlegg. Lager er tenkt benyttet til maskiner og annet utstyr Turufjell AS benytter i området. Størrelsen på lagerbygg er foreslått begrenset inntil BYA=1500 m2 og maks mønehøgde 10 meter.

Når det gjelder vann- og avløp for Turufjell legger områdeplanen opp til at dette tilknyttes kommunalt anlegg i Flå. Planområdet har derfor avsatt infrastruktursone for å sikre trase for VA og annen infrastruktur gjennom planområdet. Dersom prosjekteringsgrunnlaget eller senere vurderinger viser behov for etablering av anlegg i forbindelse med VA kan dette gjøres innenfor regulerte områder.

Etter endt uttak av masse vil de områder som ikke blir benyttet til vann- og avløpsanlegg og lager tilbakeføres til LNF-område.

I tillegg er det regulert inn veger, LNF-område og hensynssone infrastruktur: Trase for teknisk infrastruktur og fangdam/sedimenteringsdam og hensynssone grøntstruktur.

Beskrivelse av planforslaget og de hensyn som er tatt under planleggingen fremgår av den planbeskrivelsen som følger planforslaget.

Vedtatt detaljreguleringsplan med tilhørende bestemmelser, planbeskrivelse og kommunestyrets vedtak;

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Saksutskrift

For ovennevnte vedtak gjelder:

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til PBL §12-12, jfr. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til Klima- og miljødepartementet. Eventuelle klager sendes skriftlig til Flå kommune, 3539 Flå, epost: postmottak@flaa.kommune.no  innen 10.juli 2018.

Offentlig gjennomsyn: varsel om søknad om ny og utvidet utslippstillatelse for Flå nye renseanlegg – byggetrinn 1

Nytt biologisk kjemisk renseanlegg for Flå og Turufjell er under planlegging, og vil erstatte eksisterende kjemisk renseanlegg bygget i 1982. Anlegget er planlagt å bli satt i prøvedrift høsten 2021 og ordinær drift fra 2022.

Søker og byggherre er Flå kommune.

Byggetrinn 1 vil bli dimensjonert for inntil 1990 pe, og det søkes utslippstillatelse etter forurensningslovens kapittel 13. Forbehandlingsenheter og bygg vil imidlertid bli tilpasset og dimensjonert for inntil 5 000 pe i byggetrinn 2, med tanke på senere utbygging av hyttefelt i Turufjell. Antall pe er beregnet ut fra maks. ukesbelastning.

Nytt renseanlegg bygges som et biologisk kjemisk renseanlegg av typen SBR for å innfri kravene til sekundærrensing som stilles i forurensningsforskriftens kap. 14. Rensekravene er her satt til minimum 90 % for fosfor, og minimum 70 % for BOF5 og minimum 75 % for KOF. Resipient er Hallingdalselva/Krøderen.

I denne forbindelse søkes det om revidert utslippstillatelse for Flå avløpsanlegg. Utslippssøknaden finnes her.

En eventuell uttale sendes til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå, eller pr. e-post til postmottak@flaa.kommune.no ,innen 6. juli 2018.