Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer/Høringer

Offentlig høring: Regulering av masseuttak ved Sprentjern gbnr: 10/352 i Flå

Rådmannen i Flå kommune har i delegert vedtak av 15.1.2018, i medhold av PBL §12-10, lagt ut forslag til detaljreguleringsplan for masseuttak ved Sprentjern på del av gbnr 10/352 i Turufjell til offentlig høring.

Foreslått reguleringsplan for masseuttak ved Sprentjern, del av gbnr: 10/352, legger til rette for uttak av masse, samt areal for lager og vann- og avløpsanlegg. Planen ligger innenfor områdereguleringsplanen for Turufjell. Planforslaget er utarbeidet av Arkitekthagen AS v/ Torstein Haug Hagen, på vegne av Turufjell AS.

Bakgrunnen for planarbeidet er områdereguleringsplan for Turufjell som ble vedtatt av Kommunestyret i Flå den 17.8.2017. Reguleringsarbeidet startet opp august 2017. Varsel om planstart ble sendt til naboer og offentlige høringsinstanser 31.8.2017 og annonsert i Hallingdølen 2.9.2017 med merknadsfrist 29.9.2017.

Planområdet er på ca 39 daa. Planen omfatter formålsgrensen i overordnet plan i tillegg til et belte på 35 meter som vegetasjonsskjerm rundt uttaket, samt et lite område i forbindelse med omlegging av vegen inn til uttaksområdet. Reguleringsplanen legger opp til at område BKB-BSM/BVA/BL kan benyttes til masseuttak, lager og vann- og avløpsanlegg. Lager er tenkt benyttet til maskiner og annet utstyr Turufjell AS benytter i området. Størrelsen på lagerbygg er foreslått begrenset inntil BYA=1500 m2 og maks mønehøgde 10 meter.

Når det gjelder vann- og avløp for Turufjell legger områdeplanen opp til at dette tilknyttes kommunalt anlegg i Flå. Planområdet har derfor avsatt infrastruktursone for å sikre trase for VA og annen infrastruktur gjennom planområdet. Dersom prosjekteringsgrunnlaget eller senere vurderinger viser behov for etablering av anlegg i forbindelse med VA kan dette gjøres innenfor regulerte områder.

Etter endt uttak av masse vil de områder som ikke blir benyttet til vann- og avløpsanlegg og lager tilbakeføres til LNF-område.

I tillegg er det regulert inn veger, LNF-område og hensynssone infrastruktur: Trase for teknisk infrastruktur og fangdam/sedimenteringsdam og hensynssone grøntstruktur.

Beskrivelse av planforslaget og de hensyn som er tatt under planleggingen fremgår av den planbeskrivelsen som følger planforslaget.

Kart

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Vedtak

Sjekkliste ROS

Samla merknader til oppstartsvarsel

Eventuelle merknader til planforslaget sendes innen 2.mars 2018 til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå, eller pr. e-post til postmottak@flaa.kommune.no