Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer/Høringer

Melding om planvedtak i Flå kommune

Flå kommunestyre har i møte den 18.5.2017, sak 44/17, vedtatt Detaljreguleringsplan for HV15 Vardefjell i Gulsvikfjellet, gbnr: 29/5 i Flå kommune.

Planområdet HV15 Vardefjell ligger helt nord i Gulsvikfjellet, fra ca. 900-1100 moh, og utgjør totalt ca. 1649 daa.

Planen legger til rette for oppføring av private fritidsboliger, nye veianlegg, parkering, mulig skianlegg, skiløyper, tursti, brygger og grønnstruktur.

I planområdet for HV15 er det godkjent 150 nye tomter. I tillegg er 10 tomter i eksisterende reguleringsplan for HV9 innlemmet i og omarbeidet i planforslaget for HV15. En av disse tomtene er omregulert til næringsområde.

Detaljreguleringsplan for HV15

Reguleringsbestemmelser for HV15

Saksutskrift - Detaljreguleringsplan for HV15 i Vardefjell - Høgevarde 

For ovennevnte vedtak gjelder:
Kommunestyrets vedtak kan i henhold til PBL §12-12, jfr. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til Klima- og miljødepartementet. Eventuelle klager sendes skriftlig til Flå kommune, 3539 Flå, epost: postmottak@flaa.kommune.no  innen 3. november 2017.

Offentlig høring: Forslag til detaljreguleringsplan for omlegging av Heivegen, GBNR: 11/3 m.fl. Flå kommune

Rådmannen i Flå kommune har i delegert vedtak av 10.10.2017, i medhold av PBL §12-10, lagt ut forslag til detaljreguleringsplan for omlegging av Heivegen, gbnr: 11/3 m.fl  til offentlig høring.

Reguleringsarbeidet for Omlegging av Heivegen – gbnr: 11/3 m.fl. i Flå kommune startet vinteren 2017. Varsel om oppstart ble sendt naboer og offentlige instanser 7.3.2017 og varslet med annonse i Hallingdølen 11.3.2017. Frist for merknader var 18.4.2017. Planforslag ble oversendt Flå kommune 20.9.2017.

Planforslaget er utarbeidet av Arkitekthagen AS v/ Torstein Haug Hagen, på vegne av Turufjell AS.

Formålet med planen er omlegging av Heivegen forbi Heimoen byggefelt. Det skal også reguleres inn gangveg fra FV 203 mot Heimoen. Bakgrunnen for planen er at det i forbindelse med utbygging av fritidsområder i områdeplan for Turufjell er et rekkefølgekrav at vegen forbi Heimoen skal legges om. Dette for å lette tilkomsten til området og rute trafikken forbi Heimoen byggefelt

Planområdet ligger nord for Fv. 203 og sør for Heimoen byggefelt. Planområdet er på ca. 63 daa. Planen avgrenses av Heielva i øst og Heimoen byggefelt mot nord. Møt sør setter jernbanen og fylkesveg 203 grensen.

Planområdet ligger innenfor Kommunedelplan for Flå tettsted 2009-2021 der arealbruken er LNF, erverv, areal til jernbane, vegareal, restriksjonsområde, jernbane, hovedveg/samleveg.

Planforslaget består av følgende dokumenter:

Plankart, 20.9.2017

Reguleringsbestemmelser, 20.9.2017

Planbeskrivelse, 10.10.2017

ROS-analyse, 21.8.2017

Merknader til varsel om oppstart

Vurdering av vegtrafikkstøy, Sweco, 20.3.2017

Trafikkanalyse, Asplan viak, 30.3.2017

 

Eventuelle merknader til planforslaget sendes innen 24. november 2017 til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå, eller pr. e-post til postmottak@flaa.kommune.no

Høring av planprogram for Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell

Fylkesutvalg sluttet seg i forrige uke enstemmig til sak om høring av planprogram for regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell.

Informasjon om høringen og høringsdokumenter kan ses på www.bfk.no/Norefjell-Reinsjofjell
Høringsfristen er satt til 15. oktober 2017.

Melding om planvedtak i Flå kommunestyre

Flå kommunestyre har i møte den 21.9.2017, sak 66/17, vedtatt Detaljreguleringsplan for leilighetsbygg ved Flå kirke, gnr/bnr: 24/102 i Flå kommune.

Planområdet ligger øst for Flå kirke og er på ca. 3,6 dekar. Reguleringsplanen ligger innenfor kommunedelplan for Flå tettsted. Planforslaget legger til rette for oppføring av leilighetsbygg. Maks. tillatt bruksareal (BRA) er satt til 3500 m2. Høydebestemmelsene er tilpasset ny bebyggelse på 3 etasjer, og tillatt gesimshøyde ≤ c+154,0 som gir brutto etasjehøyde på ca 3,0 meter.

Reguleringsplankart

Bestemmelser

Saksutskrift - Detaljreguleringsplan for leilighetsbygg ved Flå kirke

For ovennevnte vedtak gjelder:
Kommunestyrets vedtak kan i henhold til PBL §12-12, jfr. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til Klima- og miljødepartementet. Eventuelle klager sendes skriftlig til Flå kommune, 3539 Flå, epost: postmottak@flaa.kommune.no  innen 25. oktober 2017.

Høring - Trafikksikkerhetsplan Flå kommune

Forslag til trafikksikkerhetsplan for Flå kommune for perioden 2018-2022.

Forslag trafikksikkerhetsplan 2018-2022

 Høringsfrist 20.10.2017.