Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer/Høringer

Regulering - Offentlig ettersyn - Forslag til detaljreguleringsplan for Øvre Kollen gbnr 18/19 m.fl

Rådmannen har den 27. april 2017, etter delegasjon, vedtatt at følgende forslag til detaljreguleringsplan skal legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens §12-10:

Forslag til detaljreguleringsplan for Øvre Kollen gbnr. 18/19 m.fl
Planområdet ligger nordvest i Flå kommune i Stavnsmarka. Planområdet er omlag 90 daa. Innenfor planens avgrensning er det 14 bebygde hyttetomter og to tidligere fradelte tomter som ikke er bebygd.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse og tilhørende infrastruktur. Det er ønske om å fortette eksisterende byggeområde for hytter med totalt 12 selveiertomter. Nye tomter skal tilknyttes felles renseanlegg (R1) nordvest i planområdet. Renseanlegget vil bli dimensjonert slik at eksisterende hytter i planområdet kan tilknyttes.

Arealet som ønskes regulert er i kommuneplanens arealdel vist som fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse. Området er ikke regulert tidligere.

Planforslaget består av følgende dokumenter:
Plankartet med tilhørende bestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse, VA-plan, merknader.

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

ROS-analyse

Merknader

Vann og avløpsplan

Eventuelle merknader til reguleringsforslaget sendes Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå, epost: postmottak@flaa.kommune.no, innen 10.juni 2017.

Kommundelplan Gulsvik 2017-2019

Melding om vedtak:
Flå kommunestyre har i møte den 28.03.2017, sak 30/17, vedtatt følgende:

Kommunedelplan for Gulsvik 2017-2029
Kommunedelplanen skal være styrende for arealutviklingen i Gulsvikområdet. Kommunedelplanen består av følgende deler:

-          Plankart i målestokk 1:10000
-          Planbestemmelser
-          Planbeskrivelse

Kommunedelplan Gulsvik

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Saksutskrift - Kommunedelplan for Gulsvik

Kommunestyrets vedtak om kommunedelplan kan ikke påklages.
Rådmannen