Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer/Høringer

Høyring – utbygging av brebånd (revidert)

Kommunene i Hallingdal med koordinering fra Regionrådet for Hallingdal skal i 2017 søke om  statlige midler til videre utbygging av fibernett i utvalgte områder. De som ønsker å gi høyringsuttalelse er invitert til å gjøre dette innen 24.4.2017.

Kommunene i Hallingdal har gjennom satsingen til m.a. Hallingdal Kraftnett og Hemsedal Energi medvirket til en omfattende brebåndutbygging i Hallingdal.

For 2017 er det aktuelt å søke om statlig finansiering for å etablere nye fiberforbindelser til innbyggere og næringsliv spredd i hele Hallingdal, som ikke har tilfredsstillende brebåndtilknyting. Dette kan og gjelde område med et eksisterende brebåndtilbud, men der det er lav kapasitet. Det blir lagt vekt på lokal medfinansiering og kostnadseffektiv utbygging.

Regjeringen har gitt Nasjonale kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i oppgave å administrere tilskuddsordningen for brebåndutbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke Nkom om støtte. Et av kravene for en slik søknad er at planen for utbyggingen skal ligge ute til høring, samt kunngjøre de geografiske områdene  som utbyggingen skal gjelde for. Et annet krav er at det skal være mulig, for alle parter i de prioriterte områdene, å gi innspili til kommunen som kan være til nytte for søknaden eller prosjektet.

Det er valgt ut følgende aktuelle område i denne runden:

Flå

 • Seterstøkroken

 • Sørbygda

 • Kvie

 • Kolsrud        

 • Stavn        

Nes

 • Svenkerud

 • Bromma

Gol

 • Rotnheim/Trillhus (Ål)

 • Liagardane

 • Øygardane inkl Robru

Hemsedal

 • Hjelmen

Ål

 • Sando

 • Nørdre Votndalen

 • Vats

Hol

 • Holet

 • Dagali

 • Hagafoss - Stensheim

Frist for innspill er 24.april  og innspillene skal sendest på e-post til regionraadet@hallingdal.no og merkes "Høring fiberutbygging". Eventuelle spørsmål kan rettes til kommunene sin samarbeidspart som er Regionrådet for Hallingdal, www.regionraadet.no, tlf. 32 08 51 40. 

Detaljreguleringsplan for områdene B24-B26 Sauvvallia

Melding om planvedtak i Flå kommunestyre
Flå kommunestyre har i møte den 28.mars, sak 29/17, vedtatt Detaljreguleringsplan for områdene B24-B26 (Sauvallia) i reguleringsplan for Høgevarde HV3, del av gnr/bnr: 28/1, 28/69 og 30/18 m.fl.

Planområdet ligger på Gulsvikfjellet, i østre del av HV3, langs Sauvallbekken. Planområdet er på ca. 57 daa og vil erstatte en del av Reguleringsplan for Høgevarde HV3. Reguleringsplanen innebærer 23 hyttetomter, samt tilhørende infrastruktur. Planen er i tråd med områdereguleringsplanen for Gulsvikfjellet.

Planbeskrivelse Sauvallia

Reguleringsbestemmelser Sauvallia

Saksutskrift - Detaljregulering for områdene B24-B26 Sauvallia

Kart Sauvallia 

For ovennevnte vedtak gjelder:
Kommunestyrets vedtak kan i henhold til PBL §12-12, jfr. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til Klima- og miljødepartementet. Eventuelle klager sendes skriftlig til Flå kommune, 3539 Flå, epost: postmottak@flaa.kommune.no  innen 20. mai 2017.
Rådmannen

Kommundelplan Gulsvik 2017-2019

Melding om vedtak:
Flå kommunestyre har i møte den 28.03.2017, sak 30/17, vedtatt følgende:

Kommunedelplan for Gulsvik 2017-2029
Kommunedelplanen skal være styrende for arealutviklingen i Gulsvikområdet. Kommunedelplanen består av følgende deler:

-          Plankart i målestokk 1:10000
-          Planbestemmelser
-          Planbeskrivelse

Kommunedelplan Gulsvik

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Saksutskrift - Kommunedelplan for Gulsvik

Kommunestyrets vedtak om kommunedelplan kan ikke påklages.
Rådmannen 

Offentlig høring: Områdereguleringsplan for Turufjell, gbnr: 9/6, 9/9, 10/9

Rådmannen i Flå kommune har i delegert vedtak av 6. april 2017, i medhold av PBL §12-10, lagt ut forslag til områdeguleringsplan for Turufjell, gbnr: 9/6, 9/9, 10/9 til offentlig høring.

Planområdet er på ca. 13.700 dekar og omfatter eiendommene gbnr. 9/6, 9/9 og 10/9 i Flå kommune. Planområdet ligger sørvendt til i hellinga nord-nordøst for Flå sentrum. Nedre delene ligger på ca 475 moh., og de øvre delene ligger på ca 980 moh. Innenfor planområdet ligger blant annet toppene Trøgadisnatten og Kristnatten, samt flere småtjern som Kvilartjern, Olatjern og Svarttjern.

Planforslaget åpner for en utbygging av ca. 2000 enheter fritidsbebyggelse. I tillegg kommer ca. 50 enheter som er godkjent i tidligere planer innenfor planområdet. I planen er 210 tomter og sentralområde for fritids- og turistformål detaljert, mens det er krav om utarbeidelse av detaljplan for de øvrige byggeområdene før det kan gis løyve til tiltak.

Videre legger planen til rette for skianlegg, kommunaltekniske anlegg, renovasjonsanlegg, masseuttak, avløpsanlegg, lager, veg, parkering og grøntområder.

Planforslaget omfatter konsekvensanalyser/utredninger for en rekke temaer. Planforslaget består av følgende dokumenter: 

Plankart, datert 21.03.2017

Utsnitt av detaljerte områder, datert 21.03.2017

Reguleringsbestemmelser, datert 30.03.2017

Planbeskrivelse med KU - Områdeplan for Turufjell, 30.03.2017

Landskapsanalyse, datert 14.06.2016

Virkning av utbyggingsplanene, datert 14.02.2017

Turufjell, naturverdier og konsekvensutredning, dater 09.02.2017

Friluftslivkartlegging del 1 Turufjell, datert 27.03.2017

Energinotat, datert 05.01.2017

Turufjell trafikkanalyse, datert 30.03.2017

Innledende vurderinger av nedbør, resipient, geologi og avløp, datert 29.08.2016

Va-plan Turufjell byggetrinn 1

Va plan Turufjell - kart

Overvann Turufjell

Rapport fra arkeologisk registrering, datert 26.01.2016

Samlede merknader til planprogram og oppstartsvarsel

Støyrapport, datert 20.03.2017

Utleggelse til offentlig høring - vedtak 6.4.2017

Det vil bli avholdt allmøte etter utlegging av plan til offentlig ettersyn. Dette vil bli annonsert seinere.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes innen 1. juni 2017 til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå, eller pr. e-post til postmottak@flaa.kommune.no

Rådmannen

Høring - Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Flå kommune

Flå kommune sender med dette på høring forslag til lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Flå kommune. Forslag til forskrift er vedlagt.

Forskriften beskriver kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Flå kommune. Den regulerer også kriterier for å bli satt på venteliste og hvordan kommunen skal følge opp pasienter/brukere mens de venter på plass.

Bakgrunn
Stortinget vedtok 13. juni 2016 endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister. Det fremgår nå av loven at pasient eller bruker har rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet som kan sikre pasienten og brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Kommunen skal i disse tilfellene fatte enkeltvedtak om tildeling av langtidsopphold.

Flå kommune har ikke boliger med heldøgns omsorg som er tilsvarende tilbud som i sykehjem. Den foreslåtte forskrift vil dermed kun gjelde for langtidsopphold i sykehjem.

Pasient eller bruker som oppfyller kommunens kriterier for langtidsplass, men som med forsvarlig hjelp kan ha et annet tjenestetilbud i påvente av langtidsoppholdet, kan settes på venteliste. Det skal fattes enkeltvedtak om tildeling av plass på venteliste. Kommunen skal i tillegg vurdere hvilke andre tjenester pasient eller bruker har behov for i påvente av langtidsoppholdet, og fatte enkeltvedtak om dette.

Lovendringen medfører at kommunene må utarbeide en lokal forskrift som skal være vedtatt innen 1 juli 2017.

Etter initiativ fra Hallinghelse ble det arrangert et arbeidsseminar der representanter fra alle kommunene i Hallingdal deltok. RO-senteret (Ressurssenter for omstilling i kommunene) ledet arbeidet. Det ble utarbeidet et framlegg til en felles mal for de lokale forskriftene. I og med at omsorgstjenestene er organisert noe forskjellig fra kommune til kommune er det vedlagte forslag til forskrift tilpasset Flå kommune.

Høringsprosessen
Forslaget til ny forskrift sendes ut til aktuelle organisasjoner og instanser, samt aktuelle virksomheter i kommune. Mottakerliste vedlagt. Høringen kunngjøres i Hallingdølen.

Alle kan avgi høringsuttalelse, også organisasjoner/instanser/virksomheter som ikke står oppført på høringslisten.

Forslag til forskrift om tildeling av lagtingsopphold i sykehjem i Flå kommune.

Frist for å avgi høringsuttalelse er innen 12.05.2017

Høringsuttalelser kan sendes elektronisk til postmottak@flaa.kommune.no eller pr. post til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå.
Høringssvaret merkes med «Høringsuttalelse forskrift om tildeling av langtidsopphold»

Det tas sikte på politisk behandling av forskriften i mai/juni, med ikrafttredelse 1. juli 2017.

Med hilsen

Odd-Egil Stavn                                                      Odd Øverli
Rådmann                                                                Enhetsleder PLO-F

                                                                                               

Høringsinstanser

Kontaktperson

Adresse

Post

Land

  

Flå Pensjonistforening

  
  

         

  
  

Vollsgutu 6

  
  

3539 FLÅ

  


 
 

  

HLF Flå og Nes    Hørselslag

  
  

         

  
  

Gjerdingvegen 2

  
  

3540 NESBYEN

  


 
 

  

Flå Eldreråd

  
  

         

  
  


            

  
  

3539 FLÅ

  


 
 

  

Råd for    mennesker med nedsatt funksjonsevne Flå

  
  

         

  
  


            

  
  

3539 FLÅ

  


 
 

  

Fagforbundet    Flå, avd. 590

  
  

         

  
  

v/ Betzy    Grøslandsbråten

  
  

3539 FLÅ

  


 
 

  

Norsk    Sykepleierforbund avd. Flå

  
  

         

  
  


            

  
  

3539 FLÅ

  


 
 

  

Norsk    Fysioterapeutforbund  avd. Flå

  
  

         

  
  


            

  
  

3539 FLÅ

  


 
 

  

Flå    Revmatikerforening  

  

         

  
  

Sentrumsvegen 17

  
  

3539 FLÅ

  


 
 

Flå Fysioterapi

 

 

3539 FLÅ

 

Flå Hjemmetjeneste

 

 

3539 FLÅ

 

Flå Institusjonstjenester

 

 

3539 FLÅ

 

Flå Demensteam

 

 

3539 FLÅ

 

Flå Enhet helse

 

 

3539 FLÅ

 

Flå Tildelingskontor og   koordinerende enhet

 

 

3539 FLÅ

 

Flå Legekontor/Fastlegen

 

 

 

 

 

Offentlig høring: Forslag til detaljreguleringsplan for Reinsjøfjell Vest i Flå kommune

Rådmannen har den 9. mars 2017, etter delegasjon, vedtatt at følgende forslag til detaljreguleringsplan skal legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens §12-10:

Forslag til detaljreguleringsplan for Reinsjøfjell Vest, gbnr: 18/176 m.fl

Planforslaget er utarbeidet på vegne av Reinsjøfjell AS av Hallingkonsult AS v/arealplanlegger Torger Kolsrud.

Planområdet ligger innenfor eksisterende Reguleringsplan for Reinsjøfjell hytteområde, planid: 2001001. Gjeldende reguleringsplan, fra 2001, er på over 740 daa, mens den delen som nå omreguleres har et areal på ca 120 daa. Det er opparbeidet adkomstveg inn i planområdet og i alt 5 bygg er under oppføring (på allerede godkjente tomter). Hovedhensikten med planarbeidet er å foreta mindre justeringer av vegnett, justere enkelte tomtegrenser, samt foreslå 6 nye tomter på arealer som ligger mellom allerede godkjente tomter.

I kommuneplanens arealdel er området lagt ut som område for fritidsbebyggelse med hensynssone etter plan og bygningslovens §11-8 f) Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde.

Arealdisponeringen framgår av plankart av 6.12.2016 med 29 tomter, areal for vannforsyningsanlegg, veg og LNFR. Det er avsatt hensynssoner til friluftsliv, skiløype og område for skileik.  Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av private fritidsboliger med tilhørende anlegg.

Varsel om planstart ble sendt til naboer og offentlige høringsinstanser 1. juli 2016 med merknadsfrist 30. august 2016, og varslet med annonse i Hallingdølen.

Planbeskrivelse

Planforslag

Reguleringsbestemmelser

ROS-analyse
Eventuelle merknader til planforslaget sendes innen 28. april 2017 til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå, eller pr. e-post til
postmottak@flaa.kommune.no