Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer/Høringer

Melding om planvedtak i Flå kommunestyre - Områdereguleringsplan for Turufjell i Flå kommune

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Flå kommunestyre i møte den 17.08.2017, sak 57/17, følgende områdereguleringsplan:

Områdereguleringsplan for Turufjell i Flå kommune.
Områdeplanen for Turufjell omfatter et område på ca. 13.700 dekar som ligger nord-nordøst for Flå sentrum, fra ca 475 til 980 moh. Planen åpner for en utbygging av ca. 2000 enheter fritidsbebyggelse. I tillegg kommer ca. 50 enheter som er godkjent i tidligere planer innenfor planområdet.

I planen er 210 fritidstomter og sentralområdet detaljert, mens det er krav om utarbeidelse av detaljplan for øvrige byggeområder. I sentralområde kan det settes opp bygninger i forbindelse med fritids- og turistformål og fritidsbebyggelse. Videre legger planen til rette for skianlegg, kommunaltekniske anlegg, renovasjonsanlegg, masseuttak, avløpsanlegg, lager, veg, parkering og grøntområder. I områdene ved Olaseter LNF2_26 er bestemmelsene i kommuneplanens arealdel videreført.

Under finnes plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse med KU og planvedtak.
Dersom noen ønsker kopi av delrapporter som er beskrevet i planbeskrivelsen ber vi dere ta kontakt med kommunen.

Planbeskrivelse med KU - Områdeplan Turufjell

Områdeplan Turufjell plankart - hovedkart

Områdeplan Turufjell plankart - utsnittskart

Reguleringsføresegn områdeplan Turufjell

Saksutskrift - Områdereguleringsplan Turufjell - kommunestyrets sluttbehandling 

For ovennevnte vedtak gjelder:
Kommunestyrets vedtak kan i henhold til PBL §12-12, jfr. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til Klima- og miljødepartementet. Eventuelle klager sendes skriftlig til Flå kommune, 3539 Flå, epost: postmottak@flaa.kommune.no  innen 15. september 2017

Leilighetsbygg ved Flå kirke - begrenset høring

Vi viser til tidligere forslag til reguleringsplan for leilighetsbygg ved Flå kirke, gbnr: 24/102 i Flå kommune.

Som følge av innsigelse til planforslaget har Flå kommune, sammen med planlegger, utarbeidet et revidert planforslag datert 19.6.2017.

Planforslaget innebærer at nytt leilighetsbygg reduseres til 3 etasjer og antall leiligheter reduseres fra 39 til 36. Tillatt gesimshøyde ≤ c+154,0. Byggets høyde fra bakkenivå blir etter dette ca. 9 meter. Videre innebærer planforslaget at plasseringen av dagens veg beholdes som den er i dag. Bygget er derfor trukket noen lenger vekk fra gravlund, slik at avstanden mellom gravlund og hovedbygg er 12 meter. Som følge av redusert høyde på bygget og endret plassering er det utarbeidet nye solstudier.

Revidert planforslag består av følgende dokumenter:

A-001 Situasjonsplan

A-002 Solstudie

A-003 Solstudie

A-100 P-kjeller

A-101 Plan 1. Etasje

A-102 Plan 2. og 3. Etasje

A-301 Snitt A

A-401 Fasade sør-vest og nord-vest

A-402 Fasade nord-øst og sør-øst

Arealberegning

Bestemmelser

Reguleringsplankart

Planforslaget sendes på begrenset høring til Den Norske kirke og naboer som har klaget på opprinnelig forslag til reguleringsplan. Som følge av at vegens plassering er endret i forhold til overordnet plan, sendes planforslaget også til Statens vegvesen.
Planforslaget kan finnes på www.flaa.kommune.no  under plan og regulering/kunngjøringer/høringer.
Høringsfrist settes til 20.august 2017.