Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer/Høringer

Offentlig høring: Forslag til detaljreguleringsplan for omlegging av Heivegen, GBNR: 11/3 m.fl. Flå kommune

Rådmannen i Flå kommune har i delegert vedtak av 10.10.2017, i medhold av PBL §12-10, lagt ut forslag til detaljreguleringsplan for omlegging av Heivegen, gbnr: 11/3 m.fl  til offentlig høring.

Reguleringsarbeidet for Omlegging av Heivegen – gbnr: 11/3 m.fl. i Flå kommune startet vinteren 2017. Varsel om oppstart ble sendt naboer og offentlige instanser 7.3.2017 og varslet med annonse i Hallingdølen 11.3.2017. Frist for merknader var 18.4.2017. Planforslag ble oversendt Flå kommune 20.9.2017.

Planforslaget er utarbeidet av Arkitekthagen AS v/ Torstein Haug Hagen, på vegne av Turufjell AS.

Formålet med planen er omlegging av Heivegen forbi Heimoen byggefelt. Det skal også reguleres inn gangveg fra FV 203 mot Heimoen. Bakgrunnen for planen er at det i forbindelse med utbygging av fritidsområder i områdeplan for Turufjell er et rekkefølgekrav at vegen forbi Heimoen skal legges om. Dette for å lette tilkomsten til området og rute trafikken forbi Heimoen byggefelt

Planområdet ligger nord for Fv. 203 og sør for Heimoen byggefelt. Planområdet er på ca. 63 daa. Planen avgrenses av Heielva i øst og Heimoen byggefelt mot nord. Møt sør setter jernbanen og fylkesveg 203 grensen.

Planområdet ligger innenfor Kommunedelplan for Flå tettsted 2009-2021 der arealbruken er LNF, erverv, areal til jernbane, vegareal, restriksjonsområde, jernbane, hovedveg/samleveg.

Planforslaget består av følgende dokumenter:

Plankart, 20.9.2017

Reguleringsbestemmelser, 20.9.2017

Planbeskrivelse, 10.10.2017

ROS-analyse, 21.8.2017

Merknader til varsel om oppstart

Vurdering av vegtrafikkstøy, Sweco, 20.3.2017

Trafikkanalyse, Asplan viak, 30.3.2017 

Eventuelle merknader til planforslaget sendes innen 24. november 2017 til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå, eller pr. e-post til postmottak@flaa.kommune.no