Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Individuell plan

Er en avtale mellom deg og tjenesteapparatet som skal sikre forpliktende samarbeid mellom deg og de instanser du mottar hjelp fra.

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. En individuell plan er aktuell for alle aldersgrupper.

Hva er en individuell plan?
En individuell plan bør omfatte alle tiltak som du trenger for å kunne leve et aktivt og selvstendig liv, for eksempel helsetjenester, sosiale tjenester, stønader og tiltak i forhold til økonomi, utdanning, arbeid og fritid. Både kommunen og spesialisthelsetjenesten/helseforetak har ansvar for at en individuell plan foreligger. Vanligvis forankres arbeidet med planen i kommunen.

En individuell plan gir ikke rett til tjenester, men den skal bidra til at du får et mer helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud gjennom dokumentasjon av din situasjon og dine behov for tiltak og tjenester.

Hvordan får jeg en individuell plan?
Du selv eller dine pårørende kan henvende dere til kommunen, og spørre om å få en individuell plan. Det er ikke nødvendig å søke om dette. Den tjenesten som du henvender deg til har ansvar for å avklare om du har rett til å få utarbeidet en individuell plan og starte arbeidet med planen.

Hvordan utarbeides en individuell plan?
Som bruker har du en sentral rolle i utarbeidelse, gjennomføring og oppfølging av en individuell plan. Om du ønsker det, kan du velge å få en annen til å delta på dine vegne eller sammen med deg. Du skal samtykke i utarbeidelsen av planen og til at deltakere i arbeidet kan dele informasjon med hverandre.

Kommunen vil i samråd med deg oppnevne en koordinator som har ansvar for framdriften i arbeidet med planen. Koordinatoren vil være din kontaktperson i utarbeidelsen av planen. Dine egne mål og behov er et viktig grunnlag for planen. Sammen med faglige vurderinger danner de grunnlaget for tiltakene i planen.

Flå kommune har tatt i bruk nettbasert Individuell plan, Sampro, som et elektronisk samarbeids- og planverktøy der mange personer og instanser er involvert rundt en person. Verktøyet er godkjent av Datatilsynet, og det er kun du som eier av den individuelle planen og relevante tjenesteytere som har tilgang til planen.

Link til pålogging:
Individuell plan

 

Lovgrunnlag:
Retten til å få individuell plan er hjemlet i lov om pasient og brukerrettigheter § 2-5, jf. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 7-1. Bestemmelser om individuell plan finnes og i spesialhelsetjenesteloven, lov om psykisk helsevern og lov om sosiale tjenester.

 

Klage:
Det kan klages over

 

  • Manglende oppfyllelse av retten til utarbeidelse av individuell plan

  • Manglende mulighet til medvirkning i planarbeidet

  • Manglende oppnevning av ansvarlig tjenesteyter (personlig koordinator)

  • At retten til individuell plan er bare delvis oppfylt

 

Klage sendes til :
Koordinerende enhet
Flåheimen
Flåheimvegen 10
3539 FLÅ