Skole og opplæring

For deg som elev:

* Skolen vil gi deg en tilpasset opplæring i alle fag.
* Skolen vil spesielt legge vekt på å gi deg gode gunnleggende
ferdigheter i:
- å uttrykke deg muntlig
- å lese
- å uttrykke deg skriftlig
- å regne
- å bruke digitale verktøy
* Du skal få oppgaver som du mestrer, og bli klar over alt du kan.
* Vi ønsker at du skal utvikle deg til et selvstendig menneske
som er aktiv og bruker mulighetene dine.
* Du skal lære at det er viktig å lære hele livet.

For deg som foresatte:

* Ditt barn skal få tilpasset opplæring slik at det i størst mulig grad
får utviklet sine evner og anlegg.
* Skolen vil spesielt satse på å gi barnet grunnleggende basis-
kunnskaper.
* Barnet skal lære for livet, og skal oppleve mestring og få innsikt
i sine muligheter.
* Barnet skal lære demokrati og utvikle seg til "å være aktivt,
handlende og selvstendig. 

Sist publisert
21.09.2011

Kontaktinformasjon

Flå skole
3539 Flå

Tlf.: 32 05 36 35
E-post:
flaa.skole@flaa.kommune.no