Skogbruk

Tjenesten følger opp skogfond, tilskuddsordninger i skogbruket, landbruksveger, rentemidler, håndhevelse av skogbruksloven med forskrifter.

Målgruppe
Tjenesten retter seg primært mot skogeiere, samt andre som fremmer konkrete saker, spørsmål og andre gjøremål relatert til registrerte skogeiendommer i Flå kommune.


Samarbeidspartnere:
Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune, Viken skog, Hallingskog, Flå skogeierlag.


Lover og retningslinjer

 • Skogbruksloven
 • Jordloven
 • Konsesjonsloven
 • Lov om odelsretten og åsetesretten

  Om søknadsprosessen
  Søknadsveiledning

  Søknad om bygging av landbruksveg, hogst i vernskog og tilskudd til vegbygging på eget skjema. Utbetaling av skogavgift ved framleggelse av orginalbilag. Konsesjon, boplikt mv. som under jordbrukstjenester.
  Søknad om frigivelse av skogavgift mv.

 • Søknadsskjema

   


  Søknader sendes:
  Flå kommune, Skogbrukssjefen , 3539 Flå.
  Bilag for utbetaling av skogavgift sendes Skogbruksjefen i Flå, kommunehuset, 3539 Flå.

  Søknadsfrist
  Søknader behandles fortløpende i hht. gitte frister og prioriteringer.

  Klagemulighet 
  Enkeltvedtak kan påklages jfr Forvaltningslovens § 28. I henhold til Forvaltningslovens § 29 er klagefristen 3 uker regnet fra det tidspunkt søkeren har mottatt melding om vedtaket.
  Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket, og begrunne dette. Klageinstans er klagenemnda i kommunen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til klagenemnda.  Sist publisert
  22.01.2013

  Kontaktinformasjon

  Skogbruksleder
  Jon Andreas Ask
  Mobiltlf.: 41 51 04 04
  Epost: jon.ask@flaa.kommune.no

  Kontordag på Flå - fredager