SMIL - Økonomisk støtte

Det er mulig å søke om økonomisk støtte til tiltak som ivaretar jordbrukets kulturlandskap.

Eksempler kan være tiltak for å:

- fremme biologisk mangfold i kulturlandskapet
- legg til rette for oppleving av kulturlandskapet
- bevare og skjøtte kulturmiljø (f.eks. beiterydding)
- restaurere freda og verneverdige bygninger i landbruket.

Det kan også søkes støtte til andre tiltak som er viktige for jordbrukets kulturlandskap eller som reduserer forurensning fra jordbruket. Søkere av produksjonstilskudd i jordbruket blir prioritert.

Søknadsfristene for SMIL midler er 1. april og 1. oktober  . Det er imidlertid en stor fordel om dere tar kontakt før dette, da enkelte tiltak krever befaring i forkant.
Søknadsskjema finner du på høyre side.

Sist publisert
29.06.2011

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no