Utslippstillatelse

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Eier plikter å søke den kommunale forurensningsmyndigheten om tillatelse til utslipp av avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende med utslipp mindre enn 50 pe (personekvivalenter). Søknadsplikten gjelder så snart det er innlagt vann.

Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom (sanitært avløpsvann).

Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning.

Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert i gråvann.

Målgruppe

Beboere og brukere av boliger, institusjoner, campingplasser, hoteller, næringsbygg og fritidsboliger som ikke kan tilknyttes offentlig avløpsanlegg.

Vilkår

Standardvilkårene fremgår av forurensningsforskriften. Vilkår kan også fremgå av tillatelsen. Eieren av avløpsanlegget er ansvarlig for drift og vedlikehold etter forskriften.

Kommunen kan kontrollere at anlegget er lokalisert, bygd og drevet i samsvar med vilkår som fremgår av tillatelsen.

Samarbeidspartnere

Lover

Forurensningsloven § 22 (Krav til utførelse av avløpsanlegg)

Forvaltningsloven

Forurensningsforskriften kap. 12 (Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende)

Veiledning

Kommunen gir veiledning om vilkår, forundersøkelser og hvordan du skal søke om utslippstillatelse. Skriftlig søknad skal blant annet inneholde følgende opplysninger:

  • om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i forurensningsforskriften kap. 12 eller om det søkes om fritak for kravene 
  • plassering av avløpsanlegg og uslippsted på kart 
  • interesser som antas blir berørt av etableringen

Parter og andre som kan bli særlig berørt av saken skal varsles om innholdet i søknaden. Kopi av varselet sendes kommunen. Eventuelle uttalelser skal vedlegges søknaden.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Dato oppdatert

10.07.2014 14:04:33

Søkeord

utslippstillatelse, vann og avløp, utslipp, tillatelse, løyve, vann, avløp, forurensning, kloakk, sanitær, brønn, sisterne, gråvann, utløp, miljø
Sist publisert
04.11.2014

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no