Sykehjem - korttidsopphold

Søknadfrist:

Søknader behandles fortløpende.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold i sykehjem. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

  • Døgnopphold (minst 24 timer) 
  • Dagopphold 
  • Nattopphold

Målgruppe

Personer som har behov for rehabilitering, habilitering, utredning med mer.

Vilkår

Søkeren må ha behov for rehabilitering, habilitering, utredning med mer.

Samarbeidspartnere

Lover

Tjenesten er lovpålagt.

Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1a (Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste)

Lov om pasient- og brukerrettigheter kap. 7 (Klage)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Veiledning

Kommunen kan gi hjelp til å søke om korttidsopphold i sykehjem.

Dersom det er en annen som søker for deg, må det legges ved en fullmakt.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

  • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
  • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:

  • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
  • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Dato oppdatert

03.10.2014 13:03:21

Søkeord

sykehjem, korttidsopphold, avlastning, opphold, rehabilitering, kort, omsorg, tid, hjelp, avgrenset, døgn, dag, natt, habilitering
Sist publisert
04.11.2014

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no