Sykehjem - avlastningsopphold

Søknadfrist:

Søknader behandles fortløpende.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Dette er en tidsavgrenset avlastning for personer som har omsorgsoppgaver i hjemmet. Personen som til vanlig mottar hjelpen hjemme, får et tidsbegrenset opphold i institusjon.

Målgruppe

Omsorgsytere som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som kan tas i betraktning er;

 • om søkeren arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid 
 • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig 
 • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn 
 • om fordelingen over tid; om det skjer i perioder eller hele tiden 
 • om arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid 
 • om det er snakk om omsorg for mer enn én person

Vilkår

Personen som får avlastning, må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet.

Avlastningsopphold på sykehjem er gratis.

Samarbeidspartnere

Lover

Tjenesten er lovpålagt.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Lov om pasient- og brukerrettigheter kap. 7 (Klage)

Veiledning

Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søknaden.

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

 • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
 • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:

 • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
 • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Dato oppdatert

02.04.2014 11:23:18

Søkeord

sykehjem, korttidsopphold, avlastning, opphold, rehabilitering, kort, omsorg, tid, hjelp, avgrenset
Sist publisert
04.11.2014

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no