PP-tjenesten

Søknadfrist:

Det er ingen søknadsfrist.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) har som hovedmålsetting å ha et forebyggende perspektiv gjennom

 • utredning, kartlegging, veiledning og sakkyndig vurdering, knyttet til enkeltbarn/elever
 • systemarbeid, kompetanse og organisasjonsutvikling knyttet til barnehager og skoler
 • samarbeid med andre kommunale hjelpeinstanser samt fylkeskommunale og statlige hjelpeinstanser

PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder, elever i grunnskolen og i voksenopplæring på grunnskolens område.

Før PP-tjenesten kontaktes, skal skolen vurdere og prøve ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet. En gang i året skal skolen utarbeide en skriftlig oversikt over opplæringen eleven har fått, og vurdere elevens utvikling basert på målene satt i den individuelle opplæringsplanen. Oversikten og vurderingen sendes til eleven/foresatte og til kommunen/fylkeskommunen.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering på en del andre områder, blant annet:

 • tidligere eller utsatt skolestart 
 • fritak fra opplæringsplikten
 • tegnspråkopplæring
 • punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever
 • søknad om inntak på særskilt valgt utdanningsprogram på videregående trinn 1

Flå skole er tilknyttet Nedre Hallingdal PPT. De har hovedkontor på Gol.
Kontakt med kontoret kan skje gjennom skolen, eller foresatte kan selv henvende seg dit.

Målgruppe

 • Barnehager og skoler
 • Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Vilkår

Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Samarbeidspartnere

Veiledning

Barn/elever henvises av foresatte selv eller i samråd med barnehage/skole. Foresatte og unge voksne kan på eget initiativ ta kontakt med PP-tjenesten for informasjon og vurdering av behov for tjenester. Helsesøster, barnehage og skole kan etter skriftlig samtykke og i samarbeid med foresatte, henvise saker til PP-tjenesten.

Henvisningsskjema samt veiledning til utfylling kan gis av:

 • PP-tjenesten
 • helsesøster
 • barnehager og skoler
 • oppvekstkontoret

Søknadsskjema

Henvisningsskjema samt veiledning til utfylling kan gis av:

 • PP-tjenesten
 • helsesøster
 • barnehager og skoler
 • oppvekstkontoret

Saksbehandling

Klage

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Dato oppdatert

07.07.2014 14:20:27

Søkeord

pedagogisk-psykologisk tjeneste, PPT, PP-tjeneste, spesialundervisning, psykisk, helse, psykolog, pedagog, psykiatri, barn, ungdom, elev, skole, opplæring, undervisning, lærevansker, barnehager, lesevansker, voksenopplæring, spesialpedagog, logoped, audiopedagog, videregående, tegnspråk, punktskrift, døv, blind, svaksynt
Sist publisert
04.11.2014

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no