PP-tjenesten

Søknadfrist:

Det er ingen søknadsfrist.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) har som hovedmålsetting å ha et forebyggende perspektiv gjennom

 • utredning, kartlegging, veiledning og sakkyndig vurdering, knyttet til enkeltbarn/elever
 • systemarbeid, kompetanse og organisasjonsutvikling knyttet til barnehager og skoler
 • samarbeid med andre kommunale hjelpeinstanser samt fylkeskommunale og statlige hjelpeinstanser (PHBU, Habiliterings- og Rehabiliteringstjeneste, Statlig Pedagogisk Støttesystem)

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder, elever i grunnskolen og i voksenopplæring på grunnskolens område.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering på en del andre områder, blant annet:

 • tidligere eller utsatt skolestart 
 • fritak fra opplæringsplikten
 • tegnspråkopplæring
 • punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever
 • søknad om inntak på særskilt valgt utdanningsprogram på videregående trinn 1

Flå skole er tilknyttet Nedre Hallingdal PPT. De har hovedkontor på Gol.
Kontakt med kontoret kan skje gjennom skolen, eller foresatte kan selv henvende seg dit.

Målgruppe

 • Barnehager og skoler
 • Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Vilkår

Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Samarbeidspartnere

Lover

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Opplæringslova § 5-6, jf. § 5-1 og § 5-7

Forskrift til opplæringslova

Veiledning

Barn/elever henvises av foresatte selv eller i samråd med barnehage/skole. Foreldre og voksne kan på eget initiativ ta kontakt med PPT for informasjon og vurdering av behov for tjenester samt hjelp til å fylle ut henvisningsskjema. Helsesøstre, barnehage og skoler kan etter skriftlig samtykke og i samarbeid med foresatte, henvise saker til PPT.

Søknadsskjema

Henvisningsskjema samt veiledning til utfylling kan gis av:

 • PP-tjenesten
 • helsesøster
 • barnehager og skoler
 • oppvekstkontoret

Saksbehandling

Klage

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Dato oppdatert

31.08.2010 10:18:44

Søkeord

pedagogisk-psykologisk tjeneste, PPT, PP-tjeneste, spesialundervisning, psykisk, helse, psykolog, pedagog, psykiatri, barn, ungdom, elev, skole, opplæring, undervisning, lærevansker, barnehager, lesevansker, voksenopplæring, spesialpedagog, logoped, audiopedagog, videregående, tegnspråk, punktskrift, døv, blind, svaksynt
Sist publisert
15.01.2013

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no