Økonomisk sosialhjelp

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg hjelp til livsopphold. Med dette menes penger til det som regnes som livsnødvendigheter, slik som mat, husleie, strøm og eventuelt nødvendige klær.

Målgruppe

De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller andre inntektskilder.

Vilkår

Hvis du ikke kan forsørge deg selv og har forsøkt alle andre muligheter, har du krav på økonomisk stønad til livsopphold. Det kan stilles vilkår for hjelpen. Du kan bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt:

  • om du har søkt om bostøtte 
  • om du har benyttet deg av dine rettigheter til eventuelle trygdeordninger 
  • om du har kontakt med Arbeids- og velferdsetaten og tar imot tilbud om arbeid eller kurs.

Samarbeidspartnere

Veiledning

Du kan kontakte NAV for å få hjelp til å søke om økonomisk sosialhjelp.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

  • Klage på vedtaket sendes innen en frist på tre uker fra vedtaket ble mottatt.
  • Klagen sendes til den instansen som har gjort vedtaket. 
  • I klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen kan hjelpe til med å skrive klagen.
  • Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling. 
  • Det sendes tilbakemelding om utfallet av klagebehandlingen enten fra Fylkesmannen eller fra kommunen.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Dato oppdatert

Søkeord

økonomi, sosial, hjelp, ytelse, stønad, lån, livsopphold, gjeld, bistand, penger

Sist publisert
03.12.2013

Kontaktinformasjon

NAV Flå
Tlf.: 55 55 33 33
E-post: nav.flaa@nav.no