Tiltak uten ansvarsrett

Søknadfrist:

Søknader behandles fortløpende.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Tiltak som krever søknad og kan foretas av tiltakshaver, dvs. den som ønsker tiltaket utført (for eksempel eier av en bolig eller hytte):

 • Et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2. Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller. 
 • En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m2. Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller.
 • Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet.
 • Skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m2 montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av slike skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere skal monteres på samme sted eller på samme fasade. 
 • Antennesystem med høyde inntil 5,0 m. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av antennesystem som kan utgjøre fare for personsikkerhet eller når flere antennesystemer skal plasseres på samme sted eller på samme fasade
 • Bygninger som er et nødvendig ledd i driften eller som er et driftsmiddel i forbindelse med landbruksdrift, anses som driftsbygning.

Målgruppe

De som planlegger mindre tiltak på egen eiendom.

Vilkår

Vilkår som gjelder tiltaket som skal utføres;

 • Tiltaket må være i overensstemmelse med plan- og bygningslovens bestemmelser om blant annet estetikk og avstand til nabo.
 • Tiltaket må være i overensstemmelse med kommunale bygningsvedtekter, kommuneplan, bebyggelsesplan og eventuelt reguleringsplan.

Vilkår som gjelder søknadssprosessen;

 • Skjema finner du på kommunens nettside (utfylling på skjerm) eller kommunens servicekontor (manuell utfylling).
 • Naboer og gjenboere skal varsles.

Samarbeidspartnere

Lover

Plan- og bygningsloven

Byggesaksforskriften (SAK) Andre del (Søknadsplikt, innhold i og behandling av søknader )

Veiledning

Dersom det er i tvil om tiltaket oppfyller kravene for søknadsplikt, kan kommunen kontaktes for nærmere informasjon.

Søknaden skal vedlegges flere dokumenter. Beskrivelse av nødvendige vedlegg finnes i selve søknaden.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

 • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
 • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Gjeldende gebyrregulativ.

Dato oppdatert

10.07.2014 13:59:39

Søkeord

Byggesak, byggemelding, meldingssak, eiendom, tomt, oppmåling, grunneier, grenser, garasje, uthus, bygge, bygging, tiltak, kjeller, bygning, hus, nabo, areal, bruksendring, skilt, reklame, grave, antenne, tilbygg, plan-og bygningsloven, vedtekter, reguleringsplan, kommuneplan
Sist publisert
04.11.2014

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no