Landbrukseiendom - deling

Søknadfrist:

Søknader behandles fortløpende.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Deling av eiendom som er benyttet eller kan benyttes til jordbruk eller skogbruk må godkjennes av kommunen. Det samme gjelder:

 • forpakting
 • tomtefeste og lignende leie
 • bruksrett til del av eiendom når retten er stiftet for lengre tid enn 10 år eller ikke kan sies opp av eieren (utleieren)
 • rettigheter som ligger til eiendommen og parter i sameie

Skal dyrket jord tas i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord tas i bruk slik at den ikke egner seg til jordbruksproduksjon i fremtiden, kan samtykke til deling ikke gis uten at det er gitt samtykke til omdisponering etter jordlova § 9.

Målgruppe

De som har grunnbokshjemmel til landbrukseiendom, eller som antas å være den faktiske eier til eiendommen.

Vilkår

Ved avgjørelse om samtykke til deling skal det legges vekt på om delingen legger til rette for en tjenelig og variert bruksstruktur i landbruket. I dette inngår blant annet:

 • hensynet til vern av arealressursene
 • om delingen fører til en driftsmessig god løsning
 • om delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området

Det er viktig å merke seg at selv om ett eller flere vilkår for deling er oppfylt, gir ikke det noen automatisk rett til samtykke.

Ved avgjørelse om samtykke til omdisponering skal gis, skal følgende vurderes:

 • drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området
 • godkjente planer som foreligger for arealbruk etter plan- og bygningsloven
 • kulturlandskapet 
 • om arealet kan føres tilbake til jordbruksproduksjon

I forbindelse med et samtykke til deling av landbrukseiendom kan det settes vilkår som er nødvendige for å ivareta lovens formål.

Samarbeidspartnere

Veiledning

Søknad om deling av landbrukseiendommen skal sendes til kommunen. Søknaden må inneholde beskrivelse av eiendommen og beliggenhet på arealet det søkes om deling av.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

 • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen/Fylkeslandbruksstyret.
 • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Det er fastsatt et gebyr på kr 750,-.

Dato oppdatert

17.06.2014 13:49:25

Søkeord

Landbrukseiendom, eiendom, kartforretning, tomt, oppmåling, kjøp, salg, tinglysing, grunn, eier, arv, skifte, fradeling, utskillelse, landmåling, grenser, tomtedeling, skogbruk, jordbruk, landbruk, miljø, drift, areal, kulturlandskap, landskap, grunnbok, jordlova, deling, omdisponering,
Sist publisert
04.11.2014

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no