Kulturmidler

Søknadfrist:

Søknadsfrist er 15. mars.

Søknadsskjema kulturmidler

Med søknadsskjema må det følge siste års reviderte regnskap, budsjett for søknadsåret og årsmelding.

">

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Målet med den offentlige kulturpolitikken er, som nevnt i Kulturmeldingen, at den skal stimulere til kvalitet, styrke felleskulturen og komme flest mulig mennesker til gode. Viktige virkemidler er tilskuddsordninger som sikrer den bredde og det mangfoldet vi ønsker i kulturlivet. Retningslinjene legger særlig vekt på støtte til barn- og ungdomsorganisasjoner og aktiviteter for disse gruppene.

Kulturmidlene i Flå kommune blir gitt over kulturbudsjettet innenfor rammen av det årsbudsjettet som kommunestyret vedtar. Midlene blir delt ut av kommunestyret på grunnlag av søknader fra lag, organisasjoner og enkeltpersoner.

Målgruppe

Alle lag og organisasjoner i Flå kommune kan søke om tilskudd til drift. Andre kommunale og regionale lag kan også søke. De som arbeider med målgruppa barn og unge blir prioritert ved tildeling. En forutsetnign for at lagene blir vurdert, et at de har medlemskontingent og fører medlemsliste.

Vilkår

Samarbeidspartnere

Lover

Veiledning

Søknaden må inneholde: regnskap med revisjonsberetning for siste år, årsberetning for siste år, budsjett for inneværende år.

Oversikt over vedlegg som skal sendes inn sammen med søknaden fås ved å kontakte kommunen.

Søknadsskjema

Søknadsskjema kulturmidler

Med søknadsskjema må det følge siste års reviderte regnskap, budsjett for søknadsåret og årsmelding.

Saksbehandling

Klage

  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Dato oppdatert

16.12.2010 09:43:29

Søkeord

Kulturmidler, tilskuddsordninger, arrangement, støtte, kultur, festival, stipend, prosjekt, tilskudd, kunstner, underskuddsgaranti, aktivitet, søknad,
Sist publisert
04.11.2014

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no