Konsesjon ved erverv av fast eiendom

Søknadfrist:

Søknad sendes innen 4 uker etter at avtale om kjøp er inngått eller innen 4 uker etter at erverver har fått rådighet over eiendommen.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Konsesjonsloven bestemmer at alle erverv av fast eiendom (herunder bl.a. erverv ved arv, gave og kjøp), samt stiftelse av bruksrett for lengre enn 10 år, er konsesjonspliktig med mindre det er gjort unntak i loven eller i forskrifter fastsatt i medhold av loven. Som erverv regnes også erverv av andeler eller parter i en eiendom. Et konsesjonspliktig erverv kan ikke tinglyses med mindre konsesjon er gitt.

Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er best  for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:

 • framtidige generasjoners behov
 • landbruksnæringen
 • behovet for utbyggingsgrunn
 • hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser
 • hensynet til bosettingen

Mange unntak - få eiendommer krever konsesjon:

 • Unntakene fra konsesjonsplikten er omfattende og det er bare en liten prosent av eiendomservervene hvor det må søkes konsesjon. 
 • Et vanlig tilfelle der en må søke konsesjon, er ved erverv av bebygd eiendom som har et totalareal større enn 100 dekar, eller har mer enn 20 dekar fulldyrket jord. (1 dekar er 1 mål er 1.000 m2.) Arealgrensen ble hevet til dette nivået 1. januar 2004.
 • Et vanlig tilfelle der ny eier ikke trenger å søke konsesjon, er når tidligere eier er i nær slekt. Etter loven er det for eksempel ikke nødvendig å søke konsesjon når ny eier er barn, barnebarn eller nevø/niese til tidligere eier.

Målgruppe

Kjøpere, leietaker og utbyggere av fast eiendom.

Vilkår

Erverv av fast eiendom.

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen.

Veiledning

Skjøte, kjøpekontrakt, leiekontrakt eller annen avtale samt takst skal vedlegges søknaden i original eller bekreftet avskrift i den utstrekning slike dokumenter foreligger. Gjelder ervervet landbrukseiendom, skal skogbruksplan vedlegges såfremt slik plan foreligger.

Spørsmål om utfylling av søknaden kan rettes til kommunen eller Statens landbruksforvaltning.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

 • Kage på vedtaket sendes innen tre uker fra vedtaket ble mottatt.
 • I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil hjelpe til  med å skrive klagen.
 • Klageinstans er Fylkesmannen/fylkeslandbruksstyret.  Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.
 • Underrettelse om utfallet av klagebehandlingen sendes enten fra Fylkesmannen eller fra kommunen.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Saksbehandlingsgebyr for søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom vil kunne variere.

Dato oppdatert

Søkeord

Landbrukseiendom, bo- og driveplikt, boplikt, eiendom, bolig, tomt, kjøp, salg, tinglysing, grunneier, arv, gave, skifte, leietaker, utbygger, erverv, landbruk, forvaltning, grunn, næring, miljø, naturvern, friluft, interesser, bosetting, jord, dekar, jordbruk, dyrket mark, areal, grense
Sist publisert
19.10.2009

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no