Individuell plan

Søknadfrist:

Henvendelser behandles fortløpende.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

En individuell plan skal lette koordineringen av helse-, omsorgs- og/eller sosialtjenester for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet. Planen skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for å følge opp brukeren.

Også skolen skal utarbeide og følge opp tiltak og mål i individuelle planer, der det er nødvendig for å ivareta elevenes behov for et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Det er en klar forutsetning at brukeren skal medvirke når en slik plan lages.

Målgruppe

  • Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse-, omsorgs- og/eller sosialtjenester.
  • Deltakere i kvalifiseringsprogram i regi av NAV-kontor (kvalifiseringsprogrammet skal bidra til å inkludere flest mulig i arbeids- og samfunnsliv).
  • Elever i grunnskolen.

Vilkår

Kommunen har plikt til å utarbeide individuelle planer for personer som har behov for flere helse-, omsorgs- og/eller sosialtjenester over lang tid. Staten har en tilsvarende plikt for pasienter med behov for spesialisthelsetjenester.

Også elever i grunnskolen har krav på å få en individuell plan, når det er behov for å koordinere og individuelt tilpasse opplæringen.

Samarbeidspartnere

Legekontoret, psykisk helsevern, pleie- og omsorg, NAV, helsesøster, PPT, BUP.

Veiledning

Kommunen kan kontaktes for hjelp til å søke om individuell plan, eller andre kan hjelpe deg ved behov.

Hvis andre søker på vegne av deg, må det legges ved en fullmakt.

Søknadsskjema

Ingen søknadsskjema i Flå kommune. Behovet meldes til den tjeneste du har nærmest kontakt med.
Kontakt helse teamet v/koordinator
3539 Flå

Saksbehandling

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

  • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
  • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:

  • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
  • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Dato oppdatert

03.10.2014 13:04:52

Søkeord

Individuell plan, pasientrettighet, helse, sosial, tjeneste, koordinering, plan, individuell, hjelpeapparat, tilrettelegging, pasient, hjelp, psykisk, fysisk, psykiatri, omsorg, elev, skole, opplæring
Sist publisert
04.11.2014

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no