Individuell plan

Søknadfrist:

Henvendelser behandles fortløpende.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

En individuell plan skal lette koordineringen av helse- og/eller sosialtjenester for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet. Planen skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for å følge opp brukeren.

Det er en klar forutsetning at brukeren skal medvirke når en slik plan lages.

Målgruppe

  • Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester.
  • Deltakere i kvalifiseringsprogram i regi av NAV-kontor (kvalifiseringsprogrammet skal bidra til å inkludere flest mulig i arbeids- og samfunnsliv).

Vilkår

Kommunen har plikt til å utarbeide individuelle planer for personer som har behov for flere helse-/og sosialtjenester over lang tid. Staten har en tilsvarende plikt for pasienter med behov for spesialisthelsetjenester.

Samarbeidspartnere

Legekontoret, psykisk helsevern, pleie- og omsorg, NAV, helsesøster, PPT, BUP.

Veiledning

Kommunen kan kontaktes for hjelp til å søke om individuell plan, eller andre kan hjelpe deg ved behov.

Hvis andre søker på vegne av deg, må det legges ved en fullmakt.

Søknadsskjema

Ingen søknadsskjema i Flå kommune. Behovet meldes til den tjeneste du har nærmest kontakt med.
Kontakt helse teamet v/koordinator
3539 Flå

Saksbehandling

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

  • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
  • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:

  • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
  • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Dato oppdatert

18.06.2012 10:06:43

Søkeord

Individuell plan, pasientrettighet, helse, sosial, tjeneste, koordinering, plan, individuell, hjelpeapparat, tilrettelegging, pasient, hjelp, psykisk, fysisk, psykiatri
Sist publisert
15.01.2013

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no