Hjemmehjelp

Søknadfrist:

Søknader behandles fortløpende.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Tjenesten inneholder nødvendig praktisk hjelp i hjemmet til alle dagliglivets gjøremål.

Målgruppe

Personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemning, rusmiddelmisbruk, alder eller av andre årsaker.

Vilkår

Hjemmehjelp gis til de som ikke klarer å ha daglig omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Det er kommunen som i samarbeid med søkeren, bestemmer hvilke tjenester som skal gis.

Samarbeidspartnere

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lov om helse- og omsorgstjenester m.m § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v, kap. 8 (Vederlag for sosiale tjenester og for opphold i institusjon mv.)

Lov om pasient- og brukerrettigheter kap. 7 (Klage)

Veiledning

Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søke.

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

  • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
  • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:

  • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
  • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Dato oppdatert

22.04.2014 11:49:26

Søkeord

Hjemmehjelp, omsorgstjeneste, eldre, gammel, omsorg, sykdom, rusmiddel, misbruk, funksjonshemmet, særskilt behov, hjemmet
Sist publisert
04.11.2014

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no