Gravetillatelse

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Kommunale trafikkarealer er all veigrunn som er åpen for alminnelig ferdsel og vedlikeholdes av kommunen. Kommunale trafikkarealer er i denne forbindelse også inkludert privat grunn som disponeres av kommunen til vei -og trafikkformål. Som trafikkarealer regnes vei/gate, fortau, snuplass, opplagsplasser, holdeplasser, bruer, grøntanlegg, torg, uterom og annet som står i forbindelse med kommunale trafikkarealer.

Hensikten med gravetillatelsen er å sikre at kommunale trafikkarealer ikke blir påført skader eller andre kvalitetsmessige forringelser ved gravinger i eller nær trafikkarealene. Det er også lagt vekt på at et gravearbeid ikke skal medføre fare eller unødige ulemper for trafikanter på trafikkarealene.

Reglene gjelder for all graving;

 • i kommunale trafikkarealer
 • nær eller inntil kommunale trafikkarealer
 • på grøntarealer i og langs kommunale trafikkarealer

Ved graving i riks- og fylkesvei må tillatelse innhentes fra Statens vegvesen.

Eksempler på hva det må søkes om;

 • fjerning av masser (grave, hogge trær, sprenge osv.)
 • legge i fra seg masser (tømmer, stein, containere, stillas, byggematerialer osv.)
 • etablere eller flytte ledningsanlegg av alle slag, f.eks. tv- og telekabler, elektriske kabler, vann- og avløpsledninger, løypestrenger osv. over, under eller langs offentlig vei
 • sette opp byggverk, for eksempel kiosk eller murer.

Følgende krever ikke søknad:

 • Annet arbeid som kun medfører bruk av utstyr og innretninger på kommunale trafikkarealer (hensetting av containere, kraner og utstyr etc). Her er det kun nødvendig å levere arbeidsvarslingsplan eller riggplan.

Målgruppe

Entreprenører og private som skal grave i kommunen.

Vilkår

Søknaden skal vedlegges et kart hvor det er markert området som skal graves. Det skal også påføres gnr/bnr og adresse til graveområdet.

Samarbeidspartnere

Veiledning

Utfylt gravemelding for innsendelse skal vedlegges situasjonskart/planer for prosjektert føringsvei, kvittering på utført kabelpåvisning inkl. kabelkart samt skiltplan.

Det kreves en gravetillatelse for hvert gatekvartal. Dersom det graves punktvis (enkeltgravinger) kreves det gravetillatelse for hvert enkelt punkt.

For graving på riks- og fylkesvei samt gangvei langs riksvei må tillatelse også innhentes fra Statens vegvesen. Kopi av tillatelse skal vedlegges gravemeldingen.

For graving i offentlig og privat grunn må grunneier/brukers tillatelse innhentes.
Istandsettelse gjøres etter avtale med grunneier/bruker. Kommunen gir den endelige tillatelsen.

Samtykke til graving gis på vilkår om at tiltakshaver/entreprenør er ansvarlige for at arbeidet utføres iht. gjeldende regelverk.

Straks grøfta er gjenfylt/ferdig asfaltert må ferdigmelding sendes eller leveres kommunen.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

 • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
 • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Dato oppdatert

06.08.2014 14:28:52

Søkeord

Gravemelding, gravetillatelse, graveløyve, grave, offentlig, grunn, vei, fortau, gate, trafikk, areal, kommunal, grøntareal, hogge, trær, sprenge, bygningsmasse, materialer, bygge, bygging, anlegg, kabel, avløp, ledning, løypestrenger, mur
Sist publisert
04.11.2014

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no