Feiing og tilsyn med ildsted

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Tjenesten skal medvirke til god fyringsøkonomi, mindre forurensning og redusert fare for pipebrann og brann i bygninger.

Feiing og tilsyn gjennomføres av lokal brannmyndighet og medfører følgende for eier:

  • feiing og tilsyn varsles i forkant
  • hele bygget blir gjennomgått og vurdert
  • skorstein blir feiet fra tak eller loft via feieluke
  • eier får informasjon om hvordan bygget skal vedlikeholdes og driftes med tanke på brannsikkerhet
  • et registreringsskjema/tilsynsrapport benyttes for dokumentasjon av eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket 
  • registreringsskjema/tilsynsrapporten sendes eier etter tilsynet 
  • inneholder registreringsskjema/tilsynsrapporten avvik, må eier eller representant for eier gi tilbakemelding til tilsynsmyndigheten om hvordan og når eventuelle avvik vil bli rettet
  • dersom tilbakemelding ikke aksepteres av tilsynsmyndigheten eller eier  ikke gir noen tilbakemelding, kan tilsynsmyndigheten bruke sine sanksjonsmuligheter som for eksempel pålegg

Målgruppe

Eiere eller brukere av boliger med fyringsanlegg/pipe.

Vilkår

Eier eller bruker av bygningen må gi feieren tilgang inn i boligen for å kunne gjennomføre feiing og  tilsyn.

Eier eller bruker av bygning skal sikre tilfredsstillende adkomst til skorstein og ildsted (fyringsanlegget).

Feieren skal også kunne gi informasjon om brannvern og riktig fyring i tillegg til f.eks. kontroll av brannslukningsutstyr og røykvarslere.

Kommunen ved brannsjefen skal sikre tilfredsstillende feiing og tilsyn av fyringsanlegget.

Samarbeidspartnere

Lover

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg er en lovpålagt tjeneste som reguleres via bestemmelser i brannlovgivningen.

Brann– og eksplosjonsvernloven 

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 

Veiledning

Alle installasjoner eller forandringer på skorstein og ildsted skal meldes til Brann- og redningsetaten ved seksjon for feiing og tilsyn.

Kommunen krever en avgift som skal dekke utgifter kommunen har til tjenesten.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Er huseier uenig i det som står i registreringsskjema/tilsynsrapporten eller oppfatter noe som uklart, bør vedkommende ta kontakt med tilsynsmyndigheten.

Ønsker huseier å klage på et vedtak (pålegg) senere i saksgangen, vil kommunestyret være klageinstans.

Dersom det er et interkommunalt brann- og feiervesen, kan det være opprettet et særskilt klageorgan for selskapets medlemskommuner.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Dato oppdatert

08.07.2014 14:21:54

Søkeord

pipe, fyring, peis, ovn, brann, feiing, skorstein, ildsted, brannvern, feier, brannslukking, røyk, os, sot, pipebrann
Sist publisert
04.11.2014

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no