Delingsforretning

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Delingsforretning er utskillelse av en del av en fast eiendom. Eiendommen får tildelt eget gårds- og bruksnummer.

I en slik utskillelse inngår en oppmåling. Det er kommunen som har ansvar for å avholde delingsforretning. Unntaket er delingsforretning på bruk som ligger under offentlig jordskifte og som behandles av jordskifteretten.

Bestyreren for delingsforretningen påser at nye grenser stikkes ut i marka i samsvar med kommunens tillatelse. Bestyreren kan samtykke i mindre avvik fra det kartet som tillatelsen knytter seg til. Dette vil kunne være aktuelt når den nye eiendomsdelen ellers ville fått en uhensiktsmessig form ut fra forholdene i terrenget.

Delingsforretning er trinn 2 i en saksbehandlingsprosess der trinn 1 består i at du må søke kommunen om tillatelse til å dele eiendommen (se Deling av eiendom).

Målgruppe

Delingsforretning kan kreves av blant annet:

 • grunneier(e)
 • den som gjennom en rettskraftig dom er kjent som eier til den delen av eiendommen som ønskes fradelt  
 • den som har innløst festegrunn etter Lov om tomtefeste.

Vilkår

Det må foreligge en tillatelse til deling fra kommunen.

Samarbeidspartnere

Kommunen kan i enkelttilfeller velge å leie inn for eksempel et landmålerfirma. Det er likevel kommunen som står ansvarlig for at en kart- eller delingsforretning utføres på korrekt måte. Det skal ikke medføre økte kostnader for rekvirenten om kommunen leier inn slik bistand.

Lover

Kommunen må ha gitt tillatelse til deling, jf. plan- og bygningsloven, første ledd bokstav h.

Delingsloven kap. 3

Plan- og bygningsloven § 93

Forskrift til delingsloven

Veiledning

Krav (rekvisisjon) om delingsforretning skal skje skriftlig. Rekvisisjonen skal blant annet opplyse om:

 • hva som rekvireres (delingsforretning, kartforretning over eiendom eller festegrunn, justering av grenser mv.)  
 • beskrivelse av grensene  
 • eier- og festeforhold  
 • naboeiendommer

Kommunestyret fastsetter størrelsen på gebyret.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

 • Delingsforretning kan påklages til Fylkesmannen av hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen får betydning for. 
 • Det kan klages over avvisning av en rekvisisjon på delingsforretning eller på selve utførelsen av delingsforretningen. 
 • Klagefristen er 3 uker fra underretning om vedtaket er mottatt. 
 • Klagen sendes til kommunen, som også kan gi veiledning.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Dato oppdatert

Søkeord

eiendom, kartforretning, boligsalg, tomt, oppmåling, kjøp, salg, tomtefeste, tinglysing, grunneier, arv, skifte, fradeling, delingsforretning, utskillelse, landmåling, grenser, tomtedeling
Sist publisert
02.02.2010

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no