Opprettelse av ny grunneiendom i matrikkelen

Søknadfrist:

Søknader behandles fortløpende.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Ved opprettelse av ny grunneiendom blir et areal av en eksisterende eiendom oppmålt og gitt et eget gårds- og bruksnummer. Den nye eiendommen registreres i matrikkelregisteret ved tinglysing, og registreres samtidig i eiendomskartet.

Opprettelse av ny grunneiendom er søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven.

Målgruppe

Søknad om opprettelse av matrikkelenhet kan fremmes av:

 • den som har grunnbokshjemmel som eier av grunneiendom eller anleggseiendom,
 • den som ved rettskraftig avgjørelse ved domstolene er kjent som eier eller fester, eller er tilkjent rett til å kreve at et bestemt grunnstykke eller anlegg blir opprettet som eget matrikkelenhet,
 • den som lovlig har overtatt grunn eller anlegg ved ekspropriasjon,
 • den som har innløst festegrunn etter bestemmelsene i lov om tomtefeste.

Vilkår

Søknad om tillatelse til tiltak skal sendes inn ved:

 • opprettelse av grunneiendom eller anleggseiendom
 • opprettelse av festegrunn for mer enn 10 år
 • overføring av areal fra en eiendom til en annen.

Samarbeidspartnere

Veiledning

Søknaden må fremmes skriftlig.

Det skal benyttes Byggblankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak. I tillegg skal Statens kartverks blankett 705880 Rekvisisjon av oppmålingsforretning (søknadspliktige tiltak etter pbl. § 20-1 bokstav m) fylles ut og legges ved søknaden.

Nabovarsel (blankett nr. 5154) sendes til de berørte naboer iht. naboliste. Det legges ved en kartskisse som viser grenseforløpet.
 
Utfylt gjenpart av nabovarsel med kvittering (blankett nr. 5155) må vedlegges søknaden. Gjenpartens forside skal være identisk utfylt som de nabovarsler som er sendt eller utdelt til naboene. På gjenpartens kvitteringsside kan det enten brukes personlig kvittering, eller kvittering fra postverket for rekommandert sending.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

 • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
 • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Dato oppdatert

10.07.2014 11:28:08

Søkeord

Oppmåling, eiendom, oppmålingsforretning, boligsalg, tomtekjøp, salg, tomtefeste, tinglysing, grunneier, fradeling, utskillelse, landmåling, grenser, tomtedeling
Sist publisert
04.11.2014

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no