Bostøtte

Søknadfrist:

Søknadsfristen er den 14. i hver måned.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Bostøtte er en statlig støtteordning som administreres av Husbanken og kommunen. Bostøtte kan du søke dersom husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Det stilles bestemte krav til husstand og til bolig. Ordningen er behovsprøvd.

Målgruppe

 • Barnefamilier 
 • Trygdede 
 • Sosialt vanskeligstilte 
 • Personer med introduksjonsstøtte (flyktninger)

Vilkår

Hvem kan søke om bostøtte?

 • Alle som er over 18 år kan søke bostøtte. Unntak er studenter uten barn og personer i førstegangstjeneste.
 • Er du student og studiet ditt er et ledd i et offentlig program for arbeidskvalifisering, for eksempel yrkesrettet attføring, kan du også søke om bostøtte.
 • Du kan også søke om bostøtte hvis du er under 18 år og har egne barn.

Krav til boligen det søkes bostøtte for: 

 • Boligen må være en selvstendig bolig, dvs. en bolig med egen inngang som har eget bad og toalett og gir rom for hvile og matlaging.
 • Boligen skal også være godkjent av plan- og bygningsmyndighetene for helårs bruk.
 • Kommunalt disponerte utleieboliger er fritatt fra disse kravene.

Samarbeidspartnere

Veiledning

Det må sendes skriftlig søknad om bostøtte. Kommunen kan kontaktes for å få hjelp med søknaden.

Kommunen tar imot søknadene, registrerer dem og har den løpende kontakten med søkeren. Husbanken gjør det formelle vedtaket om støtte.

Når bostøtten blir beregnet, er det husstands- og boligopplysninger på situasjonsdatoen som legges til grunn.

Ved flytting må alle i husstanden være bosatt og registrert i Folkeregisteret senest på søknadsdatoen. Vedtak om pensjon/trygdeytelser må være fattet før søknadsdatoen.

Informasjon om bostøtteordningen

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

 • Klagen sendes via kommunens Servicekontor innen tre uker fra vedtaket ble mottatt.
 • Alle klager behandles av Husbanken (ved det respektive regionkontor).
 • Klagen må være skriftlig. Husk alltid å oppgi hvilken termin det gjelder, navn, adresse, fødselsnummer og bostedskommune. 
 • Klagen må inneholde de opplysningene du mener har betydning for saken. 
 • Klagen skal undertegnes.
 • Behandlingstiden er for tiden to til fire måneder. 
 • Saksbehandleren i kommunen kan hjelpe deg å klage.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Dato oppdatert

08.07.2014 13:30:41

Søkeord

Bostøtte, bolig, boligtilskudd, tilskudd, husbanken, boutgifter, trygd, barnefamilie, flyktninger, trygdet, vanskeligstilt, støtteordning, sosialhjelp, gjeldsrådgivning
Sist publisert
19.09.2014

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no