Langtidsopphold

Opphold i institusjon er i hovedsak beregnet på dem som har et døgnkontinuerlig pleie/tilsynsbehov og som har vanskeligheter med å få dekket sitt daglige behov for pleie gjennom de hjemmebaserte omsorgstjenestene, men som heller ikke har behov for opphold i sykehus.

Langtidsopphold

Langtidsopphold tilbys når beboeren flytter inn på ubestemt tid og vanligvis med en varighet for oppholdet på mer enn 60 dager.

Vi skiller mellom to typer langtidsopphold:
- opphold i sykeavdeling
- opphold i servicebolig

 

Hvordan behandles søknad om langtidsopphold?

Søknader om langtidsopphold eller servicebolig behandles i kommunens inntaksteam som består av lege, fysioterapeut, representant fra hjemmesykepleie og leder av pleie- og omsorgstjenestene.
Tjenesten tildeles etter Lov om helsetjenesten i kommunen § 2-1 og Lov om sosiale tjenester § 4-2d.

Formål med tjenesten:

Faglig forsvarlig bo- og behandlingstilbud når tilrettelagte tjenester i hjemmet ikke kan kompensere for brukers helsesvikt

Hvem kan få tjenesten?

· Du som på grunn av helsesvikt ikke kan bo hjemme med tilrettelagte tjenester
· Den du yter omsorg for kan få institusjonsopphold dersom du trenger avlastning fra omsorgsoppgavene. Se også tjenestebeskrivelse for avlastning i avlastningsbolig.

Tjenestens innhold:

Sykehjemsopphold kan ha ulikt innhold:
· Langtidsopphold jf. kommunehelsetjenesteloven
Opphold over tid i sykehjem med heldøgns tjeneste. Tilpasset hjelp til å ivareta grunnleggende behov etter faglig og individuell vurdering.

· Korttidsopphold jf. kommunehelsetjenesteloven
Kan omfatte dagopphold, nattopphold og døgnopphold. Oppholdets form og lengde vurderes ut fra omfanget av helsesvikt. Det kan for eksempel være behov for :
· Observasjon og utredning
· Trening/opptrening
· Akutt behov for tilsyn/pleie
· Omsorg og pleie ved livets slutt

· Avlastningsopphold jf. sosialtjenesteloven
Tiltak for personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.
Avlastningstiltaket retter seg mot omsorgsytere slik at de fortsatt kan opprettholde evnen til å fortsette omsorgen og opprettholde et sosialt nettverk

· Tilsynslegeordning jf. kommunehelsetjenesteloven

Hva kan brukerne forvente av oss?

· Informasjon, råd og veiledning
· At tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket
· At endringer i tjenesten gjøres i samarbeid med deg/din representant, med respekt for dine ønsker og etter en faglig vurdering
· At vi overholder vår taushetsplikt
· At du får gratis tannlegebehandling ved langtidsopphold
· At du får gratis skyss dersom du trenger undersøkelse eller behandling på sykehus
· At du som er på avlastning med faste mellomrom får en plan/oversikt over oppholdene

Forventinger til brukerne:

· At du/din representant aktivt vurderer behovet for og innholdet i tjenesten slik at alle nødvendige opplysninger kommer frem
· At du forteller oss om dine ønsker og hva du ikke er fornøyd med
· At du/din representant selv sørger for transport til og fra institusjonsopphold.
· At du om mulig sørger for at ditt private tøy merkes og at du avklarer dine ønsker vedrørende tøyvask. Vi kan ikke ta ansvar for tøy som må vaskes separat (ullklær,silke osv).
· At du selv er ansvarlig for verdisaker/gjenstander som du velger å bringe med til sykehjemmet – og selv tar ansvar for eventuelle tap. Kommunens forsikringer dekker ikke dette.
· At du ved innleggelse tar stilling til og informerer personalet om hvem som skal betraktes som din nærmeste pårørende. Videre bør du avklare hvor mye og hva slags informasjon det er ønskelig at personalet formidler til nærmeste pårørende.
· At du respekterer at tjenesteyter ikke kan ta i mot pengebeløp eller større gaver

Saksbehandlingstid:

Din søknad blir formidlet til koordinator. Koordinator kommer på hjemmebesøk snarest mulig. Så snart din søknad er registrert hos oss, vil du motta brev om dato for hjemmebesøk, og beskjed om når du kan forvente at din søknad er avgjort.

Du vil snarest og senest innen fire uker få tilsendt vedtak. Av vedtaket går det fram:

· Om institusjonsopphold er innvilget, hva slags opphold og hvor lenge.
· Om institusjonsopphold er avslått. Det er mulig å søke på nytt, dersom situasjonen endres.

Klageadgang:

Vedtak om institusjonsopphold
Vedtak om institusjonsopphold kan påklages etter lov om helsetjenesten i kommunen. Klageskjema med veiledning finner du vedlagt vedtaket ditt. Klagen sendes leder av omsorgstjenesten, og omsorgstjenesten vil vurdere vedtaket på nytt. Dersom omsorgstjenesten ikke finner å endre vedtaket vil klagen bli oversendt den kommunale klagenemden. Dersom vedtaket opprettholdes der vil saken bli endelig avgjort hos Helsetilsynet i Buskerud

Vedtak om avlastningsopphold

Vedtak om avlastning kan påklages etter lov om sosiale tjenester. Klageskjema med veiledning finner du vedlagt vedtaket ditt. Klagen sendes leder av omsorgstjenesten. Omsorgstjenesten vil vurdere vedtaket på nytt. Dersom omsorgstjenesten ikke finner å endre vedtaket vil klagen bli oversendt den kommunale klagenemden. Dersom vedtaket opprettholdes der vil saken bli endelig avgjort hos Fylkesmannen i Buskerud.

Tilgjengelighet:

Pleie og omsorgsenheten er døgnbemannet.
Du kan avtale tid for kontakt, ringe eller stikke innom. Også utenom avtale.
Du finner oss på Flåheimen.

Servicekontoret kan gi deg flere opplysninger

Meldekort:

Har du spørsmål, forslag til forbedringer, kommentarer, ris, ros eller klager?
Da kan du benytte et meldekort! Oppgir du ditt telefonnummer lover vi at den som er ansvarlig for saksområdet, kontakter deg innen to uker.
Vi kan også registrere dine muntlige meldinger

 

Søknadsskjema for langtidsopphold i institusjon (utskriftsskjema)


Sist publisert
05.01.2011

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Pleie- og omsorgsenheten
3539 Flå

Besøksadresse:
Flåheimen
3539  Flå

Tlf.: 32 05 36 60

Konstituert enhetsleder pleie- og omsorg
Anette Heiplass
Tlf.: 32 05 36 62

Åpningstider for brukerhenvendelser:
man-fre kl 09.00-14.30