Kortidsopphold sykehjem

Korttidsopphold kan søkes når det er behov for opptrening etter skade eller sykdom, eller som avlastning for hjemmesituasjonen.
Bruker får nødvendig korttidsopphold ved sykehjem etter behov. Tilbudet gis i Flåheimen.

Korttidsopphold

Et korttidsopphold har alltid en fastsatt startdato og sluttdato.
For korttidsopphold kan kommunen kreve vederlag i henhold til bestemmelse gitt i Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. av 26.april 1995.
Tjenesten tildeles etter Lov om helsetjenesten i kommunen § 2-1 og Lov om sosiale tjenester § 4-2d.

 

Vi skiller mellom tre typer korttidsopphold:

- døgnopphold  
- dagopphold   
- nattopphold
Døgnopphold varer alltid i minst 24 timer. Dag- og nattopphold er et tilbud til personer som har et mindre omfattende hjelpebehov. Det kan for eksempel dreie seg om behov for å komme til en institusjon på dagtid fordi vedkommende er ensom og har lite kontakt med folk, eller behov for hjelp og tilsyn om natten.

Avlastningsopphold er opphold som gis for å avlaste den som daglig yter pleie og omsorg eller har særlig tyngende omsorgsoppgaver. Avlastning gis for å hindre utmatting hos omsorgsgiveren og gi mulighet for regelmessig fritid og ferie.
Tjenesten tildeles etter Lov om sosiale tjenester § 4-2b.

All fordeling av korttidsopphold skjer gjennom inntaksteamet i kommunen. Inntaksteamet er sammensatt av lege, repr. fra hjemmesykepleien, fysioterapeut og leder for pleie- og omsorgstjenestene. 

Egenbetaling

Avlastningsopphold : Vederlagsfritt
Andre korttidsopphold: For tiden kr 129,-/døgn for inntil 60 døgn/år.

Avlastningsopphold

Avlastningsopphold er opphold som gis for å avlaste den som daglig yter pleie og omsorg eller har særlig tyngende omsorgsoppgaver. Avlastning gis for å hindre utmatting hos omsorgsgiveren og gi mulighet for regelmessig fritid og ferie.
Tjenesten tildeles etter Lov om sosiale tjenester § 4-2b.

Hvordan behandles søknad om korttidsopphold?

All fordeling av korttidsopphold skjer gjennom inntaksteamet i kommunen. Inntaksteamet er sammensatt av lege, repr. fra hjemmesykepleien, fysioterapeut og leder for pleie- og omsorgstjenestene.

Egenbetaling

Avlastningsopphold : Vederlagsfritt
Andre korttidsopphold: For tiden kr 129,-/døgn for inntil 60 døgn/år.

Sist publisert
05.01.2011

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Pleie- og omsorgsenheten
3539 Flå

Besøksadresse:
Flåheimen
3539  Flå

Tlf.: 32 05 36 60

Konstituert enhetsleder pleie- og omsorg
Anette Heiplass
Tlf.: 32 05 36 62

Åpningstider for brukerhenvendelser:
man-fre kl 09.00-14.30