Feie- og tilsynsavgifter 2015

Med bakgrunn i Forskrift om brannforebyggende tiltak  og tilsyn, kap.7, er det nå innført behovsprøvd feiing. Det vil si at alle røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger blir feid etter behov og minst hvert 4. år. I tillegg skal det føres tilsyn med fyringsanlegg og tilhørende installasjoner ved behov og minst en gang  hvert. 4 år. Tilsynet blir utført vinterhalvåret mens feiing blir utført vår/ høst.

Det vil bli foretatt en slik løpende vurdering av feiebehovet etter hver feiing, noe  som betyr at antall piper som skal feies kan variere noe fra år til år.

Avgiftssystemet er mest mulig rettferdig for brukerne samtidig som det er enkelt. Dette innebærer en grunnavgift for feiing pluss en mindre tileggsavgift  for hvert pipeløp.

Grunnavgiften inneholder største delen av alle basiskostnadene som for eksempel lønn, utdanning/opplæring, bil ,utstyr, administrasjon m.m. , mens tilleggsavgiften ivaretar ekstra kostnader med flere pipeløp på taket.

Følgende avgifter er vedtatt av Flå kommunestyre ;

Grunnavgift feiing inkl. 1 pipeløp:    kr. 677,- + mva. 
Avgift pr pipeløp utover 1 pipeløp: kr. 160,- + mva.
Tilsynsavgift feiing (hvert 4. år):      kr. 256,- + mva. (a-konto)

Feieavgiften blir fakturert det året det blir feid.
Tilsynsavgiften blir fakturert hvert år a-konto.

 

 

Sist publisert
07.01.2015

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Økonomiavdelingen
3539  FLÅ

Tlf. 32 05 36 00
postmottak@flaa.kommune.no