Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for 2015

For 2015 justeres satsene etter Statens Kartverk sin prisindeks for oppmålingarbeider. I 2014 viser denne indeksen en økning på 3,8 %. Rådmannen foreslår at satsene for 2015 justeres med denne prosenten.

1.  Gebyrer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

1.1. Opprettting av matrikkelenhet

1.1.1. Oppretting av grunneiendom

areal fra 0 – 250 m²                                                         kr   5.950,-
areal fra 251 – 500 m²                                                     kr   9.530,-
areal fra 501 – 2000 m²                                                   kr 14.400,-
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.                     kr      780,-

 

1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

areal fra 0 – 250 m²                                                         kr   5.950,-
areal fra 251 – 500 m²                                                     kr   9.530,-
areal fra 501 – 2000 m²                                                   kr 14.400,-
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.                     kr      780,-

 

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon 

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. sak areal fra 0 – 250 m²                                                                                   kr   5.950,-
areal fra 251 – 500 m²                                                    kr   9.530,-
areal fra 501 – 2000 m²                                                  kr 14.400,-
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.                    kr      780,-

 

 

 

 

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom.

volum fra 0 – 2000 m³                                                    kr   5.950,-
volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3.         kr   1.250,-

 

 

1.1.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.                                        
Minstegebyr:             kr   1.250,-

1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til pkt. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5. I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

 

 

1.2.1 Avbrudd i oppmålingforretning eller matrikulering

Det skal faktureres 1/3 av gebyrsatsene etter pkt. 1.1 og 1.2 dersom saken blir trukket før den er gjort ferdig eller at saken blir avvist eller at en ikke kan matrikkelføre den på grunn av endringer i hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan gjøre den ferdig.

 

1.2.2  Registreringsbrev for hel teig

Utarbeidelse av registreringsbrev:                                    kr 3.550,-

1.3 Grensejustering

1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. Maksimalgrensen er satt til 500 m².  En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grense-justering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

areal fra 0 – 250 m²                                                            kr 3.560,-

areal fra 251 – 500 m²                                                        kr 5.950,-

           

1.3.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³.

volum fra 0 – 250 m³                                                           kr 3.560,-

volum fra 250 – 1000 m³                                                     kr 5.950,-

 

1.4 Arealoverføring

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn, jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.  Arealoverføring utløser dokumentavgift.  Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

areal fra 0 – 250 m²                                                            kr    5.950,-

areal fra 251 – 500 m²                                                        kr    9.530,- 

arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører
en økning av gebyret på:                                                     kr     1.600,-

 

1.4.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.
Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

volum fra 0 – 250 m³                                                   kr        5.950,-     
volum fra 251 – 500 m³                                               kr        9.530,-
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører
en økning av gebyret på:                                              kr         1.600,-

 

1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforrening

 

 

For inntil 2 punkter                                             kr   1.830,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt         kr      620,-

 

1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkter                                                kr   3.550,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt            kr   1.200,-
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

 

1.7 Privat grenseavtale

Gebyr fastsettes etter medgått tid og minstesats er: kr   1.180,-

1.8 Timepris for medgått tid 

Timepris for medgått tid blir beregnet etter følgende satser:
- feltarbeid                   kr   1.180,-
- kontorarbeid             kr      950,-

1.9 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

 

1.10 Betalingspunkt

Kommunen vedtar at gebyret kan kreves inn forskuddsvis.

1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten, under sakens gang, forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

1.12 Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider                            kr  175,-
Matrikkelbrev over 10 sider                            kr  350,-
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

 

1.13 Tidsfrist for gjennomføring av saker


Dersom kommunen oversitter fristen som er fastsatt i matrikkelforskriftens §18, 1. ledd for oppmålingsforretning eller matrikkelføring, skal gebyret avkortes etter reglene i §§ 18 og 19 i forskrift om eiendomsregistrering. Avkortningen gjelder ikke gebyr for utstedt matrikkelbrev, jf. fjerde ledd. Dersom kommunen krever forskuddsbetaling, skal avkortet gebyr tilbakebetales så snart fristene er oversittet.

 

Med hjemmel i matrikkelforskriftens §18, tredje ledd, fastsetter Flå kommune at tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriftens §18, første ledd, ikke løper i perioden 15. oktober til 15. mai.

 

1.14 Betalingsbestemmelser

  • Betaling skjer etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Dersom rekvirenten ønsker å utsette oppmålingsforretningen, beregnes gebyret etter satsene det året oppmåling skjer.
  • Gebyrsatsene inkluderer bilgodtgjørelse og administrasjonsutgifter.
  • Evt. tinglysingsgebyr etter gjeldende sats kommer i tillegg til gebyret.
  • Merverdiavgift beregnes ikke ved oppkreving av gebyrene (jfr. skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene).
  • Gebyrregulativet indeksreguleres automatisk hvert år i henhold til Statens kartverks indeks, med unntak av gebyr etter pkt 1.12 som reguleres av Statens kartverk.

 

 

 

 

 

Sist publisert
08.01.2015

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Økonomiavdelingen
3539  FLÅ

Tlf. 32 05 36 00
postmottak@flaa.kommune.no