SMIL-tilskudd

Tilskuddsordningen åpner for å søke økonomisk støtte til tiltak for kulturlandskapet i jordbruket. Søknadsfrist 10. april 2015

- Frenne biologisk mangfold
- Sette i stand gamle kulturbeiter
- Legge til rette for oppleving av kulturlanskapet med f.eks stiger
- Skjøtsel på og omkring kulturminner/ - miljø
- Restaurere fredet og verneverdige bygninger
- Tiltak som reduserer forurensing fra jorbruket, f.eks høytørke og hydrotekniske anlegg
- Plaleggings- og tilretteleggingsprosjekt
- Andre tiltak i kulturlanskapet

På grunn av påsken er søknadsfristen for SMIL-midler 10. april 2015.

Søknadsskjema finner du på;
www.landbruksdirektoratet.no

Sist publisert
11.04.2015

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no